LITURGIE ORGEL-ZANGAVOND 26 AUGUSTUS 2020 19.30 uur

Gepubliceerd op 26 augustus 2020 door Alex onder Nieuws

Organist: Ary Rijke

Aanwezig en (samen)zang: Jan Willem van den Oever, Janny Gerritsen, Tineke de Vries, Gert en Marion Stad, Geertje de Leeuw.

De liederen zijn door u en de voorbereidingscommissie uitgekozen.

Een collecte voor de onkosten is lastig als u niet fysiek in de kerk bent. U kunt aan de collecte ter bestrijding van de onkosten deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek, onder vermelding van zomer orgel-zangavond

Er wordt gezongen uit de bundels: Evangelische Liedbundel (EvL),

Johan de Heer (JdH), Opwekking (Opw), Liedboek voor de kerken 1973 (Lvdk), Nieuwe Liedboek (NLB) Als er geen verzen vermeld zijn, dan worden alle verzen gezongen

Liturgie:

Orgelspel

Openingslied samenzang: Laat ons nu vrolijk zingen, NLB 146A: 1, 2, 4.

1  Laat ons nu vrolijk zingen!

    Kom, hef uw liederen aan

    voor Hem, wie alle dingen

    altijd ten dienste staan.

    Ik wil de Heer daarboven

    lofprijzen hier op aard,

    ja, Hem van harte loven,

    die veilig mij bewaart.

2  Hoe goed is ‘t hun die bouwen

    op Israëls vaste rots,

    hun die zich toevertrouwen

    de trouwe handen Gods.

    Zij hebben ‘t heil verkregen,

    de allerschoonste schat;

    God leidt hen op zijn wegen,

    hun voet wordt moe noch mat

4  Hij is de Heer, de trouwe,

    die niemand onrecht doet.

    Wie maar aan Hem zich houden,

    die geeft Hij alle goed.

    Moet iemand onrecht lijden,

    de Heer staat aan zijn kant.

    Hij doet te allen tijde

    aan elk zijn woord gestand.

Net na Half 8 Openingswoord: Tineke

Aankondigen liederen: Tineke

Orgelspel: Jezus leeft in eeuwigheid, Opw 71

Samenzang: Abba Vader, EvL 376

1  Abba, Vader, U alleen,

    U behoor ik toe.

    U alleen doorgrondt mijn hart,

    U behoort het toe.

    Laat mijn hart steeds vurig zijn.

    U laat nooit alleen.

    Abba, Vader, U alleen,

    U behoor ik toe.

2 Abba, Vader, laat mij zijn,

    slechts voor U alleen.

    Dat mijn wil voor eeuwig zij

    d’uwe en anders geen.

    Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

    Laat mij nimmer gaan.

    Abba, Vader, laat mij zijn,

    slechts van U alleen.

Orgelspel: Ben een koninklijk kind, EvL 180

Aankondigen liederen Janny Gerritsen

Orgelspel: wandel maar stillekens achter hem aan JdH 879,

Samenzang: psalm 87

1  Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.

    Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.

    O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:

    door uwe poort zal ieder binnentreden.

2  Rahab en Babel zullen u behoren.

    Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer

    en ieder land erkent Hem als de Heer.

    O moederstad, uit u is elk geboren!

3  God zal hen zelf bevestigen en schragen

    en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,

    hen tellen, als in Israël ingelijfd,

    en doen de naam van Sions kinderen dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,

    dansend de harpen en cimbalen slaan,

    en onder fluitspel in het ronde gaan,

    zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.

Orgelspel: Ik zie een poort wijd open staan, JdH 140

Gedicht door Geertje de Leeuw

Aankondigen liederen Geertje de Leeuw

Orgelspel: verrassing door organist uitgekozen

Samenzang: Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam JdH 89

1  Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam,

    die U ons noemt door sterren, zon en maan.

    Hemel en aarde spreken wijd en zijd,

    tonen het wonder van Uw heerlijkheid.

2  Heer. onze God, die aard’ en hemel schiep,

    zeeën en land met macht te voorschijn riep.

    Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt

    en ons Uw heerlijkheid en luister schenkt?

3  U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.

    U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed.

    U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid:

    leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

4  Daarom zal, Heer. ons lied een loflied zijn,

    dat in ons zingt met eindeloos refrein.

    Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan:

    Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam!

Orgelspel: Psalm 150

Afsluitende woorden Jan Willem van den Oever

Aankondiging liederen Jan Willem van den Oever

Orgelspel: Geest van Hierboven LvdK gezang 477/ NLB 675

Samenzang: Al de weg leidt Gij mij Heiland, JdH 5

1 Al de weg leidt mij mijn Heiland,

   wat verlangt mijn ziel dan meer?

   Zou ik immer aan Hem twijf’len,

   Die mij voortleidt, keer op keer?

   Zoete troost en zaal’ge vrede

   Heb ik steeds op Zijn bevel:

   ‘k Weet wat hier mij overkome,

   Hij maakt alle dingen wel. (bis)

2 Al de weg leidt mij mijn Heiland,

   Troost geeft Hij tot in de dood.

   Als ik zwak ben in beproeving,

   sterkt Hij mij met ’t hemels brood.

   Als mijn schreden soms gaan wank’len

   en mijn ziel van dorst versmacht,

   geeft Hij mij het levend water,

   en vernieuwt mijn levenskracht. (bis)

3 Al de weg leidt mij mijn Heiland,

   door al ’t aardse stormgebruis,

   en volkomen vreugde wacht mij

   in het zalig Vaderhuis.

   Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven,

   aan Zijn voeten nederleg,

   zal mijn lied voor eeuwig wezen:

   “Jezus leidde m’ al de weg.” (bis)

Orgelspel: You Raise me up,

Gebed Tineke de Vries

Slotlied: Vervuld van uw zegen, NLB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

1 Reactie op “LITURGIE ORGEL-ZANGAVOND 26 AUGUSTUS 2020 19.30 uur”

  1. Anthon van Dijk
    26 augustus 2020

    Ik heb deze avond niet live, maar later op de avond beluisterd. Werkelijk genoten van het orgel! Dank voor de mogelijkheid dit op afstand mee te mogen beleven.


Reageren