Kerkdienst 27 september 2020

Gepubliceerd op 26 september 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. M. de Goei-Jansma uit Amersfoort
Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever
Organist: Ruud Kooning
Samenzang: mogelijk.
De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken (1973; aangeduid door gezang) en de bundel opwekking (teksten toegevoegd).
De Bijbellezingen komen uit de NBG vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek
en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.
Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:
-voor de Diaconie.
-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst.
-voor kerkrentmeesters; onderhoud van het Kerkgebouw

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes (diaconie en instandhouding eredienst) achter laten.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Zingen intochtslied psalm 84: vers 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet:

Aanvangstekst:
Psalm 57 vers 8a: Mijn hart is gerust…

Zingen: Psalm 43: vers 3

Gebodslezing: Romeinen 12: vers 9-20

Zingen: Gezang 449: vers 1 en 3

Gebed

Bijbellezing: Filippenzen 4: vers 1-9

Zingen: Gezang 328: vers 1

Verkondiging: En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. (Filippenzen 4: 8)

Orgelspel: Gezang 429

Herdenking Hendrik van der Linden

Zingen Opwekking 213 (Bundel Opwekking)

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Dankgebed en voorbeden

Slotzang: Lied 123 (Bundel Opwekking)

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 27 september 2020”

Reageren