Kerkdienst 11 oktober 2020

Gepubliceerd op 10 oktober 2020 door Alex onder Nieuws

Voorganger: ds. K.D. Goverts uit Dordrecht

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning.

(samen)zang: ds. K.D. Goverts, Jan Willem van den Oever en Janny Gerritsen en mogelijk Jacqueline Bonkenburg, Tineke en Arie de Vries.

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken, het nieuwe liedboek en uit opwekking. Er staat bij uit welke bundel het lied komt. Voor het lied uit opwekking staat de tekst erbij.

De Bijbellezingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie.

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst.

-voor kerkrentmeesters; onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Zingen lied van intocht: Psalm 27: vers 2

Votum en groet

Lezen: aanvangstekst:  Psalm 28 : 1

en enkele regels van Psalm 28 : 1 oude berijming

Onderwijzing uit Deuteronomium 6: vers 4 en

1 Petrus 2: vers 4 tot en met 10

Zingen: Psalm 143: vers 8 en 9

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Exodus 25: vers 1 – 9 en Exodus 38: vers 8

Zingen gezang 321: vers 1 en 2

Uitleg en prediking

Orgelspel: Lied  598 uit het nieuwe liedboek

Als alles duister is

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft

Dienst der gebeden

Slotlied: Opwekking 428 : vers 1, 3 en 4:

(ook in de evangelische liedbundel, nummer 203)

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Zending en Zegen besloten door het (drie keer) gezongen Amen

Orgelspel

1 Reactie op “Kerkdienst 11 oktober 2020”

  1. Anthon van Dijk
    11 oktober 2020

    Jammer, maar begrijpelijk, dat we geen diensten meer kunnen bijwonen. Fijn dat we op afstand toch kunnen “meedoen”. Dank aan iedereen die dit mogelijk maken. Ik heb de dienst iets later samen met mijn moeder beluisterd via haar tablet en de nieuwe geluidsinstallatie doet het prima geloof ik, want het geluid was goed!!


Reageren