Kerkdienst 25 oktober 2020

Gepubliceerd op 24 oktober 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Jan de Goei

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning.

(samen)zang: ds. Jan de Goei, Jan Willem van den Oever, Jacqueline Bonkenburg, Tineke en Arie de Vries en Janny Gerritsen.

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken 1973 en het evangelische liedboek. Dan zal ook de tekst worden weergegeven, omdat niet iedereen die bundel bezit.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie.

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst.

-voor kerkrentmeesters; onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Zingen intochtslied psalm 63: vers 1 en 2

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst: psalm 22 vers 3:

Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet,

en ‘s nachts, maar ik vind geen stilte.

Zingen psalm 42: vers 1 en 5

Gebodslezing: 1 Petrus 4 : 7 – 11

Zingen evangelisch liedboek Lied 302

Heer, ik kom tot U,

hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu

en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,

kom mij tegemoet

nu ik mij tot U keer,

en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,

zondig en onrein.

O Jezus, raak mij aan,

van U wil ik zijn.

Jezus, op uw Woord

vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort

mijn bede tot U.

Gebed bij de opening van het Woord:

Schriftlezingen: Job 13 en Handelingen 27: vers 14 – 26

Zingen gezang 392: vers 1 en 3

Prediking: Tekst: Job 13 : 15a.

Hij wil mij zeker doden – ik deins niet terug.

Zingen gezang 14: vers 3 en 5

Dankgebed en voorbede, stil gebed + Onze Vader:

Zingen evangelische liedbundel Lied 170:

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw,

Gij blijft immer dezelfde,

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw o Heer,

groot is uw trouw o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Groot is uw trouw o Heer,

groot is uw trouw o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 25 oktober 2020”

Reageren