kerkdienst 8 november 2020

Gepubliceerd op 7 november 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. A. Christ

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

(samen)zang: ds. A. en mw. Christ, Jan Willem van den Oever, Jacqueline Bonkenburg, Tineke en Arie de Vries en Janny Gerritsen.

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken (1973), aangeduid door gezang en uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Van het lied uit de Evangelische Liedbundel is de tekst opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie.

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst.

-voor kerkrentmeesters; onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Zingen intochtslied psalm 122: vers 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Psalm 84 vers 1 en 2

Wet des Heren

Evangelische Lied bundel 203: vers 1

Heer, ik kom tot U,

hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu

en reinig mijn hart.

Schuldbelijdenis

Evangelische liedbundel 203: vers 2

Met uw liefde, Heer,

kom mij tegemoet

nu ik mij tot U keer,

en maak alles goed.

Genadeverkondiging

Evangelische Liedbundel 203: vers 3 en 4

Zie mij voor U staan,

zondig en onrein.

O Jezus, raak mij aan,

van U wil ik zijn.

Jezus, op uw Woord

vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort

mijn bede tot U.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Genesis 33

Liedboek 1973 gezang 305: vers 2

Verkondiging

Liedboek 2013 Lied 971: vers 1 en 3

Dankgebed/voorbede

Zingen slotlied liedboek 2013 Lied 713 vers 1 en 5

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen Amen

Orgelspel, gezang 44: Dankt, Dankt nu allen God

Geen reactie op “kerkdienst 8 november 2020”

Reageren