Kerkdienst 14 maar 2021

Gepubliceerd op 13 maart 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen.

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen zijn uit diverse bundels. Dat wordt dan steeds aan gegeven. De liederen uit het nieuwe liedboek worden aangeduid door Lied. Daar waar deze liederen ook in het liedboek voor de kerken staan is dit ook aangegeven, aangeduid door gezang.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor het de kerkrentmeesters t.b.v. het onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Luisteren aanvangslied Psalm 98 vers 1 en 4

(Nederland Zingt)

Votum en groet

Verootmoedingsgebed

Lezen door voorganger Gezang 280 vers 1 en 2 (lied 1008)

Gods Gebod uit Efeziërs 6 vers 1 tot en met 10

Beaming door orgelspel gezang 280

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing oude testament: Jozua 4 vers 19 tot en met Jozua 5 vers 1 en Jozua 5 vers 10 tot en met 12

Luisteren lied 209 uit het Zuidafrikaanse Liedboek

(NG kerk Overkruin)

Heer, met my hele hart kom sing ek ’n lofsang,

kom ek van u magtige wonders vertel

en van al u reddingsdade.

Heer, met my ’n lofsang.

Ek wil oor U altyd bly en vrolik wees;

Ek wil u Naam besing.

Ek wil oor U altyd bly en vrolik wees.

Halleluja

Schriftlezing nieuwe testament uit Efesiërs 2 vers 4 tot en met 10

Luisteren naar gezang 16 vers 1 en 2 (lied 117a)

Preek

Orgelspel

Luisteren naar koraal gezang 42 (lied 550) (gespeeld door Karel van Ingen)

Aansluitend voordragen vers 1 en 2

Aansluitend en afsluitend orgelspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Luisteren naar slotlied Psalm 98 vers 1, 2 en 4 (oude berijming)

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, Dien groten God, Die wondren deed.

Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere, Zijn heilig’ arm, wrocht heil na leed.

Dat heil heeft God nu doen verkonden, Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,

Zo vlekkeloos en ongeschonden. Voor ’t heidendom ten toon gespreid.

Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.

Dit slaan al ’s aardrijks einden gade, Nu onze God Zijn heil om schenkt.

Juich dan den Heer’ met blijde galmen, Gij ganse wereld, juich van vreugd.

Zing vrolijk in verheven psalmen Het heil, dat d’ aard’ in ’t rond verheugt.

Laat al de stromen vrolijk zingen, De handen klappen naar omhoog;

’t Gebergte vol van vreugde springen En hupplen voor des Heeren oog.

Hij komt, Hij komt, om d’ aard’ te richten, De wereld in gerechtigheid;

Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten, Wordt in rechtmatigheid geleid.

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 14 maar 2021”

Reageren