Kerkdienst 28-03-2021

Gepubliceerd op 27 maart 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: mw. ds. M. de Goei-Jansma uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen zijn uit Liedboek voor de Kerken aangeduid door gezang. De liederen uit Johannes de Heer zijn met lied aangeduid.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor het de kerkrentmeesters t.b.v. het onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Intochtslied  orgelspel gezang 189

Voorganger leest gezang 189 vers 1, 3 en 4

Afsluitend orgelspel

Stil gebed

Bemoediging en groet:

Aanvangstekst Jesaja 53: vers 4 en 5

Nochthans, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, en onze smarten gedragen; om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Luisteren naar Johannes de Heer lied 283 vers 1, 2, 3 en 4

(Nederland Zingt)

1 Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op Uw trouw, laat mij rusten in Uw schaûw,

waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt.

2 Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht,

niet het offer, dat ik breng, niet de tranen, die ik pleng,

schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen.

3 Zie, ik breng voor mijn behoud U geen wierook, mirr’ of goud;

moede kom ik, arm en naakt, tot de God, die zalig maakt,

die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet!

4 Eenmaal als de stonde slaat dat dit lichaam sterven gaat,

als mijn ziel uit d’aardse woon’ opklimt tot des Rechters troon,

Rots der eeuwen, in uw schootberg mijn ziele voor de dood.

Gebed om de vergeving van de schuld, de opening van het Woord en de Verlichting met de Heilige Geest.

Apostolische geloofsbelijdenis

Luisteren naar gezang 442 vers 1, 2 en 3

(Nederland Zingt)

Bijbellezingen: Mattheus 21: vers 6 – 9 en Mattheus 27: vers 45-56

Orgelspel gezang 449

Voorganger leest gezang 449 vers 3, 4 en 5

Afsluitend orgelspel

Verkondiging:  

`Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij mij verlaten?`

Meditatief orgelspel

Luisteren naar Johannes de Heer lied 523 vers 1 en 3 (Bundel Johannes de Heer)

(Nederland Zingt)

Refrein:

Veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus hart;

dáár, in Zijn teêr erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart.

Hoor! ’t Is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreê,

ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee.

Refrein

Refrein

Jezus, mijn dierb’re        Toevlucht   Jezus, Gij stierf voor mij!

Dat op die rots der eeuwen     eeuwig mijn hope zij!

Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt,

en ’t oog aan gindse kusten Uw heillicht gloren ziet.

Refrein

Dankgebed en voorbede

Orgelspel gezang 182

Voorganger leest gezang 182 vers 1 en 2

Afsluitend orgelspel

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 28-03-2021”

Reageren