Kerkdienst 2mei 2021

Gepubliceerd op 1 mei 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. W.F. Schormans uit Den Haag

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen komen uit het nieuwe liedboek aangeduid door lied. Daar waar het ook in het oude liedboek voorkomt is het gezang met het nummer erbij gezet.

Er wordt tevens een lied uit de Evangelische Liedbundel gezongen. Bij dit lied is de liedtekst opgenomen.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de NBG’51 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe schermen (zie kerknieuws)

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Orgelspel intochtslied 146a vers 4 en 5 (gezang 20)

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Luisteren naar lied 146a vers 1 en 7

(Nederland zingt)

Wetslezing

Orgelspel psalm 32 vers 1 en 3

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Kolossenzen 2 vers 1-15

Orgelspel lied 623 vers 1 (gezang 214; uitgebreid en hergedicht)

Voorganger declameert lied 623 vers 7

Orgelspel lied 623 vers 8

Verkondiging

Luisteren naar Evangelische Liedbundel lied 140 (Hemelhoog 216)

Liedtekst:

Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijnen troon.

Hoor, hoe het hemels loflied al, verwint in heerlijk schoon.

Ontwaak, mijn ziel en zing van Hem, die voor u stierf.

En prijs Hem in all’ eeuwigheên, die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer, aanschouw Hem hoe Hij leed.

Zijn wonden tonen ’t gans heelal, wat Hij voor ’t mensdom deed.

De eng’len aan Gods troon, all’ overheid en macht,

zij buigen dienend zich ter neer, voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst, wiens macht eens heersen zal,

van pool tot pool, van zee tot zee, ’t klink’ over berg en dal.

Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom,

wordt d’aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus, kom.

Dankgebed-voorbeden-stilgebed-Onze Vader

Orgelspel slotlied psalm 150

Gemeente gaat staan

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 2mei 2021”

Reageren