Kerkdienst 13 juni 2021

Gepubliceerd op 13 juni 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. Conny Berbée-Bakhuis uit Abbenes.

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit diverse bundels en alle liedteksten zijn dit keer integraal opgenomen. De aanwezigen in de kerk aanwezig slechts enkele liederen op praatniveau (mee)zingen. Deze liederen zijn aangegeven op de liturgie voorafgegaan door het woord zingen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Luisteren naar Lied 971 vers 1 en 3 (Nederland Zingt)

Zingt een nieuw lied voor God de Here

en weest van harte zeer verblijd.

God wil alhier met ons verkeren,

hier wordt een huis voor Hem bereid

 Hij heeft de hand, en het verstand

gezegend voor het werk,

de bouw van Christus’ kerk.

De Heil’ge Geest geeft taal en teken.

Christus deelt al zijn gaven uit.

De Vader zelf wil tot ons spreken

en elk verstaat wat het beduidt.

Wees ons nabij, en maak ons vrij

in dit uw heiligdom.

Kom, Here Jezus, kom!

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Orgelspel psalm 25 vers 2 en 6 

Here, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;

leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G’ uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil o Heer,

‘k blijf U al den dag verwachten.

Wie heeft lust de Heer te vrezen,

’t allerhoogst en eeuwig goed?

God zal zelf zijn leidsman wezen,

leren hoe hij wand’len moet.

Wie het heil van Hem verwacht

zal het ongestoord verwerven,

en zijn zalig nageslacht

zal ’t gezegend aardrijk erven.

Kyrie gebed

Luisteren naar glorialied 912 vers 1, 3, 4 en 6 (Nederland Zingt)

Neem mijn leven, laat het, Heer,

toegewijd zijn aan Uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd,

tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn stem, opdat mijn lied,

U, mijn Koning, hulde biedt.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,

dat zij Uw getuigen zijn, dat zij Uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud, halleluja,

dat ik niets aan U onthoud, halleluja.

Maak mijn kracht en mijn verstand, halleluja,

tot een werktuig in Uw hand, halleluja.

Neem ook mijn liefde, Heer, halleluja,

‘k leg voor U haar schatten neer, halleluja.

Neem mijzelf en voor altijd, halleluja,

ben ik aan U toegewijd, halleluja.

Gebed

1e Schriftlezing: Handelingen 8 vers 4 – 25

Orgelspel lied 834 vers 1 en 3 (gezang 437)

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

God, laat mij voor uw aangezicht,

geheel van U vervuld en rein,

naar lijf en ziel herboren zijn.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,

dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig Licht,

van aangezicht tot aangezicht.

2e Schriftlezing: Handelingen 19 : 1 – 7 (NBV)

We luisteren naar: ‘Aan uw voeten HEER’ (Evangelische Liedbundel 261)

Aan uw voeten, Heer,

is de hoogste plaats.

Daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn,

is de grootste eer.

Daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn

en om naar U te luist’ren.

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,

kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten, Heer,

is de hoogste plaats.

Daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn,

is de grootste eer.

Daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlang ernaar om samen te zijn,

hier in een plaats van aanbidding.

In Geest en waarheid samen één te zijn,

in aanbidding voor U.

Aan uw voeten, Heer,

is de hoogste plaats.

Daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn,

is de grootste eer.

Daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,

ja, zo omarmt U ook mij.

U bent een Vader die vertroost en beschermt

en ik kom tot rust bij U.

En ik kom tot rust bij U.

Verkondiging

Luisteren naar ‘God wijst mij een weg’ (Evangelische liedbundel 224)

God wijst mij een weg,

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij Zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag,

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in Zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

God wijst mij een weg,

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij Zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag,

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in Zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,

Hij leidt mij.

Hij toont mij een rivier in de woestijn.

Alles zal ooit vergaan,

maar Zijn liefde blijft bestaan

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

God wijst mij een weg,

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij Zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag,

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in Zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

We luisteren naar de Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)

Openbare geloofsbelijdenis

Presentatie en onderwijzing

Persoonlijk woord door Marieke,

met aansluitend luisteren naar ELB 218 ‘Samen in de naam van Jezus’ (Nederland Zingt)

Samen in de naam van Jezus

Heffen wij een loflied aan

Want de Geest spreekt alle talen

En doet ons elkaar verstaan

Samen bidden, samen zoeken

Naar het plan van onze Heer

Samen zingen en getuigen

Samen leven tot zijn eer

Heel de wereld moet het weten

Dat God niet veranderd is

En zijn liefde als een lichtstraal

Doordringt in de duisternis

De weg van God is niet te keren

Omdat hij er over waakt

En de Geest verbreekt de grenzen

Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer

De weg is open

Naar de Vader naar elkaar

Jezus Christus, Triomfator

Mijn verlosser, Middelaar

Vader met geheven handen

Breng ik u mijn dank en eer

T’is uw Geest die mij doet zeggen

Jezus Christus is de Heer

BELIJDENISVRAGEN:

• Wil je de Heer je God dienen en naar zijn stem alleen horen?
• Wil je Jezus Christus volgen, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer?
• Wil je je toe vertrouwen aan de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt? En wil je samen met de gemeente, verenigd rond Schrift en Tafel, de Heer dienen in de opbouw van zijn kerk en de komst van zijn koninkrijk?

Wat is daarop je antwoord, Marieke van Doorn?

Antwoord: Ja, dat wil ik

Luisteren naar ‘Toon mijn liefde’ (opwekking 705; Nederland Zingt)

Aan de maaltijd wordt het stil,

als de Meester knielen wil,

en vol liefde als een knecht

elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,

dit is wat de wereld ziet van Mij,

als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde

aan de ander

dien de ander,

zo heb Ik ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief,

wat er ook gebeurt,

dien de ander,

zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,

als wij doen wat Jezus wil

en gaan dienen als een knecht,

zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,

dit is wat de wereld ziet van Mij,

als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde

aan de ander

dien de ander

zo heb Ik ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief,

wat er ook gebeurt,

dien de ander,

zo heb Ik ook jou liefgehad,

zo heb Ik ook jou liefgehad.

VRAAG AAN DE GEMEENTE:

Gemeente van Bennebroek, wilt u Marieke van Doorn naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u haar helpen Christus na te volgen?

Antwoord: Ja, dat willen wij!

GEBED, ZEGENING, HANDOPLEGGING

Gebed

Zegening

Belijdenistekst

Zingen (op praatniveau) psalm 134 : 3

Dat ’s HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal’;

Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer;

Looft, looft dan aller heren HEER.

VERWELKOMING:

(allen gaan staan)

Gemeente, draag Marieke die belijdenis van het geloof heeft afgelegd en ga met haar de weg van het koninkrijk.

Marieke, wees welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.

(allen gaan zitten)

Orgelspel Tussentijds 209

In Christus is noch west noch oost

in Hem noch zuid noch noord,

één wordt de mensheid door zijn troost,

de wereld door zijn woord.

Tot ieder hart, dat Hem behoort,

met Hem gemeenschap vindt.

De dienst aan Hem is ‘t gouden koord

dat allen samen bindt.

Geliefden, sluit u dan aaneen,

vanwaar en wie ge ook zijt;

als kinderen om uw Vader heen

en Christus toegewijd.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,

Hem prijzen west en oost.

Aan Christus hoort de wereld wijd,

in Hem is zij vertroost.

Gebeden

Zingen (op praatniveau) lied 913 : 1 en 4

Wat de toekomst brengen moge,

mij geleidt des Heren hand;

moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig, kalme moed!

Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Gemeente gaat staan

Zegenbede afgesloten door het met orgel en gemeente gezongen 3 keer Amen.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 13 juni 2021”

Reageren