Kerkdienst 11 juli 2021

Gepubliceerd op 11 juli 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. J. de Goei uit Amersfoort.

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973), wordt dit aangeduid door gezang. Daarnaast komen de liederen uit de Evangelische Liedbundel. Er wordt niet gebeamerd, dus neem de liturgie mee om alle liederen mee te kunnen zingen.

We mogen de liederen weer meezingen. Omdat het gebouw niet geventileerd wordt, zullen we een beperkt aantal coupletten zingen en niet uit volle borst.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Gemeente zingt staande het intochtslied psalm 149 vers 1 en 2.

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst:      Johannes 15 : 8.

De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen.

Zingen gezang 78 vers 2 en 3

Gebodslezing: Romeinen 12 vers 9 – 21

Zingen psalm 1 vers 1 en 2

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest:

Schriftlezing:          1 Korinthe 13

Galaten 5  vers 22 – 25

Luisteren naar opname n.a.v. Gezang 477 (Stef Bos).

Verkondiging: Tekst:      Galaten 5 : 22.

Maar de vrucht van de Geest is liefde.

Meditatief orgelspel

Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader:

Zingen Evangelische Liedbundel, Lied 357 : 1, 4 en 5. Vreugde, vreugde, louter vreugde.

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid,

Schepper, die ‘t heelal verheugde, bron van eeuwige vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen.

Hij, die zoekend doolt in ’t duister, vindt het licht bij U alleen.

Open nu ook onze ogen voor het ware vreugdelicht,

opdat wij uw naam verhogen, juichend voor uw aangezicht,

want in Christus komt Gij nader hem, die onder zonde zucht.

Ieder wil Gij zijn een Vader, die in Jezus tot u vlucht.

Wil ons van uw vreugde geven, hef ons op tot U omhoog,

Gever van `t onsterf’lijk leven, die tot ons U nederboog.

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn.

Laat ons Heer, door uwe liefde eeuwig in uw vreugde zijn

Zegenbede afgesloten door het met orgel en gemeente gezongen 3 keer Amen.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 11 juli 2021”

Reageren