2e zomer orgel en zangavond 21 juli 2021 om 19:30 uur

Gepubliceerd op 18 juli 2021 door Alex onder Nieuws

Organist: Gert Stad

De liederen zijn door de voorbereidingscommissie uitgekozen.

In de kerk zijn slechts enkele mensen aanwezig om te zingen. Zingt u vooral thuis mee. De teksten van de te zingen liederen zijn bijgevoegd en er is aangegeven uit welke bundel er gezongen wordt, zodat u de noten erbij kunt pakken. 

Er wordt gezongen uit de bundels: Evangelische Liedbundel, Johan de Heer, Opwekking, Liedboek voor de Kerken 1973 (psalm / gezang), Nieuwe Liedboek 2013 (psalm / lied), Zingende Gezegend, Hervormde Bundel (1938), Jeugd in Actie en de bundel Tussentijds.

Een collecte voor de onkosten is lastig als u niet fysiek in de kerk bent. U kunt aan de collecte ter bestrijding van de onkosten deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek, onder vermelding van zomer orgel-zangavond

Liturgie:

Orgelspel

Luisteren naar het Coronalied van ds. Troost

Zingen Opwekking 167                                      

             1     Samen in de naam van Jezus

                   heffen wij een loflied aan,

                   want de Geest spreekt alle talen

                   en doet ons elkaar verstaan.

                   Samen bidden, samen zoeken

                   naar het plan van onze Heer.

                   Samen zingen en getuigen,

                   samen leven tot zijn eer.

             2.    Heel de wereld moet het weten

                   dat God niet veranderd is.

                   En zijn liefde als een lichtstraal

                   doordringt in de duisternis.

                   ’t Werk van God is niet te keren

                   omdat Hij er over waakt,

                   en de Geest doorbreekt de grenzen

                   die door mensen zijn gemaakt.

             3.    Prijst de Heer, de weg is open

                   naar de Vader, naar elkaar.

                   Jezus Christus, Triomfator,

                   mijn Verlosser, Middelaar.

                   Vader, met geheven handen

                   breng ik U mijn dank en eer.

                   ’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

                   Jezus Christus is de Heer!

Orgelspel Psalm 65 vers 1en 7 bundel 1938

  1. De lofzang klimt uit Sions zalen

                   tot U met stil ontzag;

                   Daar zal men U, o God, betalen,

                   gelofte, dag bij dag;

                   Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,

                   o, hoorder der gebeên;

                   Dies zullen allerlei geslachten,

                   ootmoedig tot U treên.

  • De Gods rivier doet G’ overvloeien,

                   en op ’t bereide land,

                   Het nuttig koren welig groeien;

                   Uw Goddelijke hand,

                   Maakt d’ op geploegde voren dronken,

                   tot uit de weke kluit,

                   Waar ’t dropp’lend nat is ingezonken,

                   gezegend voedsel spruit.

Zingen Jeugd in actie 65/ Johan de Heer 133

  1. Hij die rustig en stil

                   zich steeds voegt naar Gods wil.

                   Hem in alles vertrouwt en gelooft;

                   Die slechts hoort naar zijn stem

                   zich geheel geeft aan Hem

                   Smaakt een vrede, die nimmer verdooft.

refrein:         Zie slechts op Hem.

                   Volg gehoorzaam Zijn stem;

                   blijf maar rustig vertrouwen.

                   altijd ziende op Hem.

             3.    Wordt u moeite en strijd,

                   door de mensen breid:

           Zie op Hem;

           slechts Zijn blik schenkt ons moed!

           Hij draagt u; ook uw kruis

           brengt straks veilig u thuis

           Zorgt dat alles hier meewerkt ten goed’.

refrein:         Zie slechts op Hem.

                   Volg gehoorzaam Zijn stem;

                   blijf maar rustig vertrouwen.

                   altijd ziende op Hem.

             5     O, hoe groot is ’t genot

                   Als men wandelt met God,

                   Hier door ’t leven gaat,

                   eerlijk, oprecht;

                   Als in droefheid of vreugd

                   Men in Hem zich verheugt,

                   En zijn al op ’t altaar heeft gelegd.

refrein:         Zie slechts op Hem,

                   Volg gehoorzaam Zijn stem;

                   Blijf maar rustig vertrouwen,

                   Altijd ziende op Hem.

Opening: Jan Willem van den Oever

Orgelspel Evangelische Liedbundel 186b       

             1.    Wees mijn Leidsman, trouwe Herder

      voer mij, pelgrim, door de nacht.

                   Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,

                   van wie ‘k al mijn steun verwacht.

                   Brood des hemels, brood des hemels,

                   voed mij door Uw heil’ge kracht,

                   voed mij door Uw heil’ge kracht.

             2.    Open Uw kristalfonteinen,
                   waar de heilstroom uit ontspringt.
                   Laat Uw wolkkolom verschijnen,
                   als mij moed en kracht ontzinkt.
                   Doe mij reizen, doe mij reizen,
                   door Uw trouwe zorg omringd,
                   door Uw trouwe zorg omringd.

Zingen Johan de Heer 210 vers 1, 2 en 3

             1.    Kom tot uw Heiland, toef langer niet,

                   Kom nu tot Hem, die redding u biedt;

                   Die ook voor u de hemel verliet;

                   Hoor naar Zijn roepstem: Kom!

refrein:         Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon,

                   Van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon;

                   Als zij vergaad’ren rondom de troon,

                   Daar, waar de eng’len staan.

             2.  ”Laat kind’ren komen”, zo klonk Zijn stem;

                   Spring op van vreugd, verblijd u in Hem;

                   O, luister naar de lief’lijke stem:

                   Toef langer niet, maar kom!

refrein:         Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon,

                   Van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon;

                   Als zij vergaad’ren rondom de troon,

                   Daar, waar de eng’len staan.

3.    Wil toch bedenken: Hij is nabij;

                   Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij.

                   Luister, Hij spreekt tot u en tot mij:

                   ”Komt tot Mij, zondaars, komt!”

refrein:         Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon,

                   Van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon;

                   Als zij vergaad’ren rondom de troon,

                   Daar, waar de eng’len staan.

Orgelspel Evangelische Liedbundel 346

             1.    Ik wil zingen van mijn Heiland,
                   van zijn liefde, wondergroot,
                   die Zichzelve gaf aan ’t kruishout
                   en mij redde van de dood.

refrein:         Zing, o zing van mijn Verlosser.
                   Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
                   Aan het kruis schonk Hij genade,
                   droeg mijn schuld en ik was vrij.

             2.    ‘k Wil het wonder gaan verhalen,
                   hoe Hij op Zich nam mijn straf.
                   Hoe in liefde en genade
                   Hij ’t rantsoen gewillig gaf.

refrein:         Zing, o zing van mijn Verlosser.
                   Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
                   Aan het kruis schonk Hij genade,
                   droeg mijn schuld en ik was vrij.

             4.    Ik wil zingen van mijn Heiland,
                   hoe Hij smarten leed en pijn,
                   om mij ’t leven weer te geven,
                   eeuwig eens bij Hem te zijn.

refrein:         Zing, o zing van mijn Verlosser.
                   Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
                   Aan het kruis schonk Hij genade,
                        droeg mijn schuld en ik was vrij.

Zingen Opwekking 44 / Evangelische Liedbundel 125

             1.    Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.

                   Die vol ontferming ieder troost

                   en alle schuld vergeeft.

                   Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

refrein:         Hem zij de glorie, want Hij die overwon,

                   zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

                   Halleluja. Geprezen zij het Lam,

                   dat de schuld der wereld op Zich nam.

             2.    Verdreven is de schaduw van de nacht.

                   En wie Hem wil aanvaarden

                   wordt eens veilig thuisgebracht.

                   Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

refrein:         Hem zij de glorie, want Hij die overwon,

                   zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

                   Halleluja. Geprezen zij het Lam,

                   dat de schuld der wereld op Zich nam.

             3.    Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,

                   dat uitstraalt van het kruis,

                   dat eens voor ons werd opgericht.

                   En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

refrein:         Hem zij de glorie, want Hij die overwon,

                   zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

                   Halleluja. Geprezen zij het Lam,

                   dat de schuld der wereld op Zich nam.

Gedicht Janny Gerritsen

Orgelspel Evangelische Liedbundel 230    

                   U bent mijn schuilplaats, Heer

                   U vult mijn hart steeds weer

                   met een verlossingslied.

                   Telkens als ik angstig ben,

                   steun ik op U.

                   Ik vertrouw o U.

                   Als ik zwak ben, ben ik sterk

                   in de kracht van mijn Heer.

                   U bent mijn schuilplaats, Heer.

                   U vult mijn hart steeds weer

                   met een verlossingslied.

                   Telkens als ik angstig ben,

                   steun ik op U.

                   Ik vertrouw o U.

                   Als ik zwak ben, ben ik sterk

                   in de kracht van mijn Heer.

Zingen Johan de Heer 166

             1.    Grijp toch de kansen, door God u gegeven,

                   Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.

                   Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?

                   D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen.

Refrein         Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,

                   Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;

                   Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,

                   Dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

             2.    Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen,

                   Help hen die vielen, breng troost in hun smart;

                   O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen,

                   Wijs op de Heiland, Die rust geeft voor ’t hart.

Refrein         Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,

                   Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;

                   Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,

                   Dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

Orgelspel Gezang 427

             1.    Beveel gerust uw wegen,

                   Al wat u ’t harte deert,

                   der trouwe hoed’ en zegen

                   van Hem, die ’t al regeert.

                   Die wolken, lucht en winden

                   wijst spoor en loop en baan,

                   zal ook wel wegen vinden

                   waarlangs uw voet kan gaan.

             2.    De Heer moet gij vertrouwen,

                   begeert gij de uitkomst goed,

                   op Hem uw hope bouwen,

                   zal slagen wat gij doet.

                   Door geen bekommeringen,

                   geen klagen en geen pijn

                   laat God zich iets ontwringen:

                   Hij wil gebeden zijn.

Zingen Evangelische Liedbundel 376

          1.    Abba, Vader, U alleen,

                   U behoor ik toe.

                   U alleen doorgrondt mijn hart,

                   U behoort het toe.

                   Laat mijn hart steeds vurig zijn.

                   U laat nooit alleen.

                   Abba, Vader, U alleen,

                   U behoor ik toe.

             2.    Abba, Vader, laat mij zijn,

                   slechts voor U alleen.

                   Dat mijn wil voor eeuwig zij

                   d’uwe en anders geen.

                   Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

                   Laat mij nimmer gaan.

                   Abba, Vader, laat mij zijn,

                   slechts van U alleen.

Muzikaal intermezzo

Zingen melodie wat de toekomst brengen mogen   

             1.    Heer, wilt U mijn Leidsman wezen,

                   wilt U altijd naast mij staan.

                   Dat ik zonder angst en vrezen

                   aan Uw Vaderhand mag gaan.

                   Dat ik elke nieuwe morgen,

                   of er vreugde is of pijn,

                   weet dat U voor mij wilt zorgen

                   en altijd Uw kind mag zijn.

             2.    Blijf nabij, wil mij geleiden,

                   zonder U ben ik niets waard.

                   Help mij Heer, wat zon te spreiden

                   voor mijn medemens op aard’.

                   Laat die ander mogen merken

                   dat Uw liefde mij doorgloeit,

                   in mijn leven, in mijn werken,

                   als een bloem die open bloeit.

             3.    Gaat het in mijn eigen leven

                   langzaam naar de avond toe,

                   gaan de krachten mij begeven,

                   word ik stilaan zwak en moe,

                   laat mij ook die laatste dagen

                   d’ ogen richten op Uw kruis.

                   Wil o Heiland mij dan dragen

                   naar Uw eeuwig Vaderhuis.

Orgelspel Evangelische Liedbundel 413

             1.    Lichtstad met uw paarlen poorten,

                   wond’re stad zo hoog gebouwd,

           nimmer heeft men op deze aarde,

           ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein         Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen,

                   in het nieuw Jeruzalem.

             2.    Heilig oord vol licht en glorie,

                   waar de boom des levens bloeit,

                   en de stroom van levend water,

                   door de gouden Godsstad vloeit.

Refrein:        Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

                   luist’ren naar zijn liefdesstem,

                   daar geen rouw meer en geen tranen,

                   in het nieuw Jeruzalem.

             3.    Wat een vreugde zal dat wezen,

                   straks vereend te zijn met Hem,

                   in de stad met paarlen poorten,

                   in het nieuw Jeruzalem.

Refrein:        Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

                   luist’ren naar zijn liefdesstem,

                   daar geen rouw meer en geen tranen,

                   in het nieuw Jeruzalem.

Zingen Evangelische Liedbundel 170

             1.    Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader

                   Er is geen schaduw van omkeer bij U.

                   Ben ik ontrouw,

                   Gij blijft immer dezelfde,

                   die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:        Groot is uw trouw o Heer,

                   groot is uw trouw o Heer,

                   iedere morgen aan mij weer betoond.

                   Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

                   Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

             2.    Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

                   en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;

                   kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

                   Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:        Groot is uw trouw o Heer,

                   groot is uw trouw o Heer,

                   iedere morgen aan mij weer betoond.

                   Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

                   Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Slotwoord en Gebed Tineke de Vries .

Zingen Johan de Heer 150 1 en 3

             1.    Welk een vriend is onze Jezus,

                   Die in onze plaats wil staan!

                   Welk een voorrecht, dat ik door Hem,

                   Altijd vrij tot God mag gaan.

                   Dikwijls derven wij veel vrede,

                   dikwijls drukt ons zonde neêr,

                   juist omdat wij ’t al niet brengen,

                   in ’t gebed tot onze Heer.

             3.    Zijn wij zwak, belast, beladen,

                   en ter neêr gedrukt door zorg,

                   dierb’re Heiland! onze toevlucht!

                   Gij zijt onze hulp en borg,

                   als soms vrienden ons verlaten,

                   gaan wij biddend tot de Heer;

                   in Zijn armen zijn wij veilig,

                   Hij verlaat ons nimmermeer.

Orgelspel Psalm 146

             1.    Zing, mijn ziel, voor God uw Here,

                   zing die u het leven geeft.

                   Zing, mijn ziel, uw God ter ere,

                   zing voor Hem zolang gij leeft.

                   Ziel, gij zijt geboren tot

                   zingen voor de Heer uw God.

             3.    Heil wien Jakobs God wil bijstaan,

                   heil die God ter hulpe riep.

                   Want zijn heil zal niet voorbijgaan,

                   God is trouw aan wat Hij schiep.

                   Wat in hemel, zee of aard

                   woont, is in zijn hand bewaard.

             4.    Aan wie hongert geeft Hij spijze,

                   aan verdrukten recht gericht.

                   Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,

                   blinden geeft Hij het gezicht.

                   Hij geeft de gebukten moed

                   en heeft lief wie zijn wil doet.

Zingen slotlied Evangelische Liedbundel 270

             1.    Ga nu heen in vrede,

                   ga en maak het waar,

                   wat wij hier beleden

                   samen met elkaar

                   aan uw daag’lijks leven,

                   uw gezin, uw werk.

                   Wil u daaraan geven,

                   daar bent u Gods kerk.

                   Ga nu heen in vrede,

                   ga en maak het waar.

             2.    Ga nu heen in vrede,

                   ga en maak het waar,

                   wat wij hier beleden

                   samen met elkaar

                   Neem van hieruit vrede,

                   vrede mee naar huis,

                   dan is vanaf heden

                   Christus bij u thuis

                   Ga nu heen in vrede,

                   ga en maak het waar.

Orgelspel

De volgende zomerzangavond is op:

woensdag 11 augustus 2021

Wij zien u dan graag weer.

Geen reactie op “2e zomer orgel en zangavond 21 juli 2021 om 19:30 uur”

Reageren