3e zomer orgel en zangavond 11 augustus 2021 om 19:30 uur

Gepubliceerd op 11 augustus 2021 door Alex onder Nieuws

Organist: Gert Stad

De liederen zijn door de voorbereidingscommissie uitgekozen.

In de kerk zijn slechts enkele mensen aanwezig om te zingen. Zingt u vooral thuis mee. De teksten van de te zingen liederen zijn bijgevoegd en er is aangegeven uit welke bundel er gezongen wordt, zodat u de noten erbij kunt pakken. 

Er wordt gezongen uit de bundels: Evangelische Liedbundel, Johan de Heer, Opwekking, Liedboek voor de Kerken 1973 (psalm / gezang), Nieuwe Liedboek 2013 (psalm / lied), Zingende Gezegend, Hervormde Bundel (1938), Jeugd in Actie, Weerklank en de bundel Tussentijds.

Een collecte voor de onkosten is lastig als u niet fysiek in de kerk bent. U kunt aan de collecte ter bestrijding van de onkosten deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek, onder vermelding van zomer orgel-zangavond

Liturgie:

Orgelspel

Zingen Johan de Heer 912

             1     Van U wil ik zingen, / wie ‘d Eng’len omringen,

                   al juichend getuigend / Uw goedheid, o Heer.

                   ‘k Wil loven en danken / met woorden en klanken

                   en prijzen Uw goedheid / en liefde steeds meer.

             2     Moog immer mijn harte / in vreugd en in smarte,

                   zich leren te keren, / o God, tot Uw troon.

                   Verhoor mijn verlangen, / wil leiden mijn zangen

                   tot ‘k Vader benader / der eng’len toon.

             3     Moog hier dan mijn zingen, / Uw heem’len doordringen

                   en juub’lend zich mengen / met hemelse toon.

                   Tot ‘k eenmaal hierboven / U eeuwig mag loven,

                   als ‘k juichend zal staan / bij Uw stralende troon.

Zingen psalm 138                                

             1     U loof ik, Heer, met hart en ziel, /

                   in eerbied kniel ik voor U neder.

                   Ja, in de tegenwoordigheid

                   der goden wijd ik U mijn beden.

                   Naar ‘t heiligdom waar Gij vertoeft

                   hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.

                   Gij zult, o Here, wijd en zijd

                   uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

             4     Als ik, omringd door tegenspoed,

                   bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.

                   Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,

                   uw rechterhand zal redding geven.

                   De Heer is zo   getrouw als sterk,

                   Hij zal zijn werk voor mij voleinden.

                   Verlaat niet wat uw hand begon,

                   o Levensbron, wil bijstand zenden.

Zingen Johan de Heer 60

             1     ‘k Ben een koninklijk kind, / door de Vader bemind,

                   en ‘k zal wonen in ‘s Konings paleis.

                   In die stad nooit aanschouwd, / met straten van goud:

                   glorievol als een schoon paradijs.

refrein:         ‘k Ben een koninklijk kind / door de Vader bemind,

                   en Zijn oog rust zo teder op mij!

                   Als de daag’raad straks gloort, / de bazuin wordt gehoord,

                   roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!

             3     ‘k Ben een koninklijk kind, / dat zijn vreugd daar in vindt,

                   God te loven met juub’lende stem!

                   Tot ik sta voor de poort, / van het hemelse oord,

                   waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!

             refrein

Opening: Jan Willem

Zingen Zingende Gezegend 23  

             1     Het dorre land zal juichen / en bloeien als een roos

                   ja, jubelend getuigen: / Gods heil is eindeloos!

                   Sterkt dan de slappe handen / en maakt de knieen vast

                   want God verbreekt uw banden / en Hij verlicht uw last!

             3     Dan zal er water komen, / ontspringen: een fontein,

                   Een beek zal overstromen, / een tuin wordt de woestijn!

                   God zal een weg ons banen: / zijn weg die heilig is

                   en ieder zal beamen / dat die weg veilig is.

Zingen Opwekking 44

             1     Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.

                   Die vol ontferming ieder

                   troost en alle schuld vergeeft.

                   Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

refrein:         Hem zij de glorie, want Hij die overwon,

                   zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

                   Halleluja. Geprezen zij het Lam,

                   dat de schuld der wereld op Zich nam.

             2     Verdreven is de schaduw van de nacht.

                   En wie Hem wil aanvaarden

                   wordt eens veilig thuisgebracht.

                   Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

             refrein

             3     Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,

                   dat uitstraalt van het kruis,

                   dat eens voor ons werd opgericht.

                   En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

             refrein

Zingen Johan de Heer 312                    

             1     Leg maar stil je hand in Zijn handen,

                   zeg maar stil amen op Zijn woord.

                   Laat Zijn licht in je hart zo branden

                   voor Hem, die je ja heeft gehoord.

refrein:         Leg maar stil je hand in Zijn handen.

                   Zeg maar stil amen op Zijn woord

                   op de weg naar hemelse landen,

                   naar de stad met gouden poort.

             2.    Kom maar steeds met moeilijke vragen

                   tot de God, die het antwoord weet.

                   Hij, die jouw lasten ook wil dragen,

                   is het, die je nimmer vergeet.

             refrein

             3     Geef Hem maar je volste vertrouwen,

                   weet ook, dat je Zijn kind mag zijn.

                   Je mag Zijn kerk mee helpen bouwen,

                   zing maar mee heel zacht het refrein.

             refrein

Zingen Evangelisch Liedbundel 203

             1     Genade, zo oneindig groot.

                   Dat ik, die ‘t niet verdien

                   het leven vond, want ik was dood

                   en blind, maar nu kan ik zien.

             2     Genade die mij heeft geleerd

                   te vrezen voor het kwaad.

                   Maar ook – als ik mij tot Hem keer

                   dat God mij nooit verlaat.

             3     Want Jezus droeg mijn zondelast

                   en tranen aan het kruis.

                   Hij houdt mij door genade vast

                   en brengt mij veilig thuis.

             4     Als ik daar in zijn heerlijkheid

                   mag stralen als de zon,

                   dan prijs ik Hem in eeuwigheid

                   dat ik genade vond.

Gedicht: Anthon van Dijk

Zingen gezang 463

             1     O Heer die onze Vader zijt, / vergeef ons onze schuld.

                   Wijs ons de weg der zaligheid,

                   en laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld.

             2     Geef dat uw roepstem wordt gehoord, / als eenmaal bij de zee.

                   Geef dat ook wij uw nodend woord

                   vertrouwen, volgen ongestoord, / op weg gaan met U mee.

             4     Leg Heer uw stille dauw van rust / op onze duisternis.

                   Neem van ons hart de vrees, de lust,

                   en maak ons innerlijk bewust / hoe schoon uw vrede is.

Zingen Nieuwe Liedbundel 247

             1     Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

                   De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
                   Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
                   Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

             3     U heb ik nodig, uw genade is
                   mijn enig licht in nacht en duisternis.
                   Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
                   In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

             5     Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
                   licht in het duister, wijs de weg omhoog.
                   Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
                   In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Zingen Johan de Heer 569

             1     Heer, wees mijn gids / op heel mijn levenspad,

                   wees Gij mijn gids.

                   Wijs mij de weg / naar Sions gouden stad,

                   wees Gij mijn gids.

                   Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,

                   dan ben ‘k gerust en veilig volg ‘k uw spoor.

             2     ‘k Was vroeger blind / en dwaalde van het pad,

                   want ‘k had geen gids;

                   ver dwaald’ ik af, / totdat ik ernstig bad:

                   ‘Wees Gij mijn gids’.

                   Hij heeft verhoord / ‘k ben nu verheugd en blij

                   want Jezus kwam / en nu is ’t licht voor mij

             3     Nu aan zijn hand / dwaal ‘k nimmer van de weg,

                   Hij is mijn gids.

                   ’t Zij door moeras / of wel langs struik en heg

                   leidt mij mijn gids.

                   Licht, vriend’lijk licht / stroomt van zijn aangezicht,

                   ‘k houd daarom steeds / het oog op Hem gericht.

Muzikaal intermezzo

Zingen Zingende Gezegend 51   (melodie gezang 300)          

             1     Hoort! Een woord van eeuwig leven /

                   Christus die ten hemel vaart:

                   Mij is alle macht gegeven

                   in de hemel en op aard;

                   gaat vertolken alle volken

                   wat u werd geopenbaard!

             2     Doopt hem in de naam des Heren,

                   Vader, Zoon en Heil’ge Geest;

                   dat zij mijn geboden leren,

                   trouw en liefde allermeest

                   Roept hen op zich om te keren,

                   roept hen tot het bruiloftsfeest!

             3     Ik ben met u, alle dagen,

                   nu en tot in eeuwigheid!

                   Van mijn rijk zult gij gewagen

                   gaat dan heen, gaat wereldwijd;

                   als gij valt, zal Ik u dragen,

                   Ik ben met u, voor altijd!

Johan de Heer 720 vers 1 en 3

  1. Gouden harpen ruisen / bij der eng’len zang’

      paarlen poorten beiden / ’s Konings hemelgang.

      Jezus, Gloriekoning / vol van majesteit

      ging Zijn troon bestijgen, / Hem omhoog bereid

refrein:         Dood en graf verwon Hij!/ Juicht uit volle borst

                   Jezus voer ten hemel, /Glorie onze vorst!          

             2     Hij, Wiens dood verlossing / schonk aan u en mij

                   Zit gekroond met glorie / Aan Zijns Vaders zij.

                   Jezus heeft verwonnen / Dood en hel aan ’t kruis

                   Jezus Gloriekoning / Ging naar t Vaderhuis

             refrein

             3     Biddend voor Zijn kind’ren / in dit zalig oord

                   Roepend hen tot glorie / Eewig, ongestoord;

                   Lief’lijk plaatsbereidend / Voor Zijn toeven kind,

                   Daar waar Jezus eeuwig / Leeft en hen bemint

             refrein

Hervormde Bundel 143 (Johan de Heer 306)

             1     Op bergen en in dalen en overal is God.

                   Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God.

                   Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God.

                   Omlaag en hoog verheven ja, overal is God.

             2     Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij.

                   Wie steunt op zijn vermogen die dekt en zegent Hij

                   Hij hoort de jonge raven bekleedt met gras het dal

                   heeft voor elk schepsel gaven ja, zorgt voor ‘t gans heelal

             4     Roem Christen, aan mijn linker- en rechterzijd’ is God.

                   Waar ‘k macht’loos nederzinke of bitter lijd’, is God.

                   Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God.

                   In dood en doodse banden, ja, overal is God

Slotwoord en Gebed Tineke de Vries .

Zingen gezang 456

             1     Zegen ons Algoede, / neem ons in uw hoede

                   en verhef uw aangezicht / over ons en geef ons licht.

             2     Stort, op onze bede, / in ons hart uw vrede,

                   en vervul ons met de kracht / van uw Geest bij dag en nacht.

             3     Amen, amen, amen! / Dat wij niet beschamen

                   Jezus Christus onze Heer, / amen, God, uw naam ter eer!

Zingen Opwekking 311

  1. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik,

daarom zing ik van gena.

                   Van ontferming en verlossing,

                   door het bloed van Golgotha.

                   Daarom zing ik U, die stervend

                   alles, alles hebt volbracht.

                   Lam Gods, dat de zonden wegneemt,

                   Lam van God, voor ons geslacht.

             2     Ja, ‘k geloof en daarom zing ik,

                   daarom zing ik U ter eer,

                   ‘s werelds Heiland, Hogepriester,

                   aller heren Opperheer!

                   Zoon van God en Zoon des mensen,

                   o, kom spoedig in uw kracht,

                   op des hemels wolken weder!

                   Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

Opwekking 602

             1     Vrede van God, de vrede van God,

                   de vrede van God zij met jou.

                   Vrede van Hem, vrede van God,

                   de vrede van God zij met jou.

             2     In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,

                   in Jezus’ naam geef ik jou:

                   vrede van Hem, vrede van God,

                   de vrede van God zij met jou.

             3     Heilige Geest, de Heilige Geest,

                   de Heilige Geest zij met jou.

                   Vrede van Hem, vrede van God,

                   de vrede van God zij met jou.

Orgelspel

De laatste zomer orgel en zangavond is op:

woensdag 1 september 2021

Geen reactie op “3e zomer orgel en zangavond 11 augustus 2021 om 19:30 uur”

Reageren