Kerkdienst 15 augustus 2021

Gepubliceerd op 15 augustus 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger mw. ds. M.  de Goei-Jansma uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973), wordt dit aangeduid door gezang. Van het lied dat uit de Evangelische Liedbundel komt is de volledige tekst meegezonden.

We mogen de liederen weer meezingen. Omdat het gebouw niet geventileerd wordt, zullen we een beperkt aantal coupletten zingen en niet uit volle borst.

De Bijbellezingen komen uit de NBG vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Gemeente zingt staande het intochtslied:

Evangelische Liedbundel lied 125 vers 1

     Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,

     die vol ontferming ieder troost

     en alle schuld vergeeft,

     die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein

     Hem zij de glorie, want Hij die overwon

     zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

     Halleluja, geprezen zij het Lam,

     dat de schuld der wereld op zich nam.

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst uit Jesaja 41 vers 10

Verootmoediging

Gebed

Zingen gezang 449 vers 3

Genadeverkondiging

Zingen gezang 449 vers 4

Woorden uit de Bijbel voor ons leven met de Here God

uit Kolossenzen 3 vers 1 – 17

Zingen gezang 449 vers 5

Gebed om de opening van het Woord

en de verlichting met de Heilige Geest

Bijbellezing Psalm 139 vers 1 – 6

Zingen Evangelische liedbundel lied 308 vers 3

     Zie Heer, hier ben ik; maak mij een vat voor U;

     Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!

     Verbreek mijn wil, maak me ook van hoogmoed vrij;

     ‘k Wil U blijven, Heer, blijf Gij in mij.

Bijbellezing Openbaring 1 vers 9 – 18

Zingen Evangelische liedbundel lied 308 vers 4

4   O, heil’ge Geest, kom tot uw heerschappij.

     Schenk een herleving en begin bij mij.

     Zegen uw volk, maak ’t als een bruid bereid,

     wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.

Verkondiging: Hij legde zijn rechterhand op mij

Zingen psalm 118 vers 6 en 9

Dankgebed en voorbeden,

afgesloten met het gezamenlijk gesproken Onze Vader

Staande zingen slotlied gezang 293 vers 1, 2 en 3

op de melodie van The Rose)

Zegenbede afgesloten door het met orgel en

gemeente gezongen 3 keer Amen.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 15 augustus 2021”

Reageren