Laatste zomer orgel en zangavond 1 september 2021 om 19:30 uur

Gepubliceerd op 1 september 2021 door Alex onder Nieuws

Organist: Ary Rijke

Deze avond is ter nagedachtenis aan Susan van Keeken. Zij heeft heel lang onderdeel uitgemaakt van de commissie die de zangavonden hebben georganiseerd. Samen met Hans, Ary en de commissieleden hebben we vanavond liederen gekozen die Susan graag zong en mooi vond. We hopen dat we op deze manier onze dankbaarheid mogen tonen voor alles wat Susan voor de zangavonden heeft mogen betekenen.

In de kerk zijn slechts enkele mensen aanwezig om te zingen. Zingt u vooral thuis mee. De teksten van de te zingen liederen zijn bijgevoegd en er is aangegeven uit welke bundel er gezongen wordt, zodat u de noten er bij kunt pakken. 

Er wordt gezongen uit de bundels: Evangelische Liedbundel, Johan de Heer, Opwekking, Liedboek voor de kerken 1973 (gezang), Nieuwe Liedboek (lied), Zingende Gezegend en de bundel Tussentijds.

Een collecte voor de onkosten is lastig als u niet fysiek in de kerk bent. U kunt aan de collecte ter bestrijding van de onkosten deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek, onder vermelding van zomer orgel-zangavond

Liturgie:

Orgelspel

Luisteren naar You Raise me up; U tilt mij op

Al voert mijn weg door diep duist’re dalen

en zwaar mijn hart door zorgen overmand

dan ben ik stil en wacht hier in de stilte

tot U daar bent en reikt uw vaderhand  

refrein: U heft mij op, zodat ik sta op bergen

U heft mij op ja, dwars door stormen heen

ik ben sterk Gij draagt mij op uw schouders

U heft mij op, ik voel me niet alleen

U neemt mijn hand als ik dreig weg te zinken

U neemt mijn hand en trekt mij naar omhoog

ik hoor uw stem vol liefde en vertrouwen

Gij voert mij mee tot aan de hemelboog

refrein

Opening en inleiding Janny Gerritsen

Psalm 72 vers 1 en 7

 1. Geef, Heer, de koning uwe rechten

   en uw gerechtigheid

   aan ’s konings zoon, om uwe knechten

   te richten met beleid.

   Dan ruist op alle bergen vrede,

   heil op der heuvlen top.

   Hij zal geweldenaars vertreden,

   maar armen richt hij op.

7.    Laat ons de grote naam bezingen

   van Hem die Isrel leidt,

   want Hij alleen doet grote dingen,

   zijn roem vervull’ de tijd.

   Looft God de HEER, Hij openbaarde

   zijn wonderen, zijn eer.

   Zijn heerlijkheid vervult de aarde.

   Ja, amen, looft de HEER.

Gloriklokken/Evangelische Liedbundel 413: Lichtstad met uw paarlen poorten

             1.    Lichtstad met uw paarlen poorten,

                   wond’re stad zo hoog gebouwd,

           nimmer heeft men op deze aarde,

           ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein         Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen,

                   in het nieuw Jeruzalem.

             2.    Heilig oord vol licht en glorie,

                   waar de boom des levens bloeit,

                   en de stroom van levend water,

                   door de gouden Godsstad vloeit.

Refrein:       

             3.    Wat een vreugde zal dat wezen,

                   straks vereend te zijn met Hem,

                   in de stad met paarlen poorten,

                   in het nieuw Jeruzalem.

Refrein:       

Jeugd in actie: Jezus hij is Koning (melodie Evangelische Liedbundel 505)

 1. Jezus, Hij is Koning,
  Jezus, Hij is Koning,
  Koning van het gans heelal.
  Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
  Jezus, Hij is Koning!

 2. Jezus heeft ons vrijgekocht,
  Jezus heeft ons vrijgekocht,
  vrijgekocht door ’t dierbaar bloed.
  Ja, diep in mijn hart, leeft dit geloof:
  Jezus heeft ons vrijgekocht.

 3. Jezus, Hij zal komen,
  Jezus, Hij zal komen,
  komen zal Hij met gejuich.
  Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
  Jezus, Hij zal komen.

Herinneringen door Tineke de Vries

Canon opwekking 42: ‘k Stel mijn vertrouwen (2x zingen)

‘k Stel mijn vertrouwen

op de Heer, mijn God.

Want in zijn hand

ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief,

zijn vrede woont in mij.

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:

Hij is mij steeds nabij.

Johan de Heer 205: Rijst op Rijst op voor Jezus

 1. Rijst op, rijst op voor Jezus,

Gij, helden van het kruis!

Verhoogt Zijn krijgsbanieren

Te midden van ’t gedruis.

Door strijd tot d’ overwinning

Leidt Jezus keer op keer,

Tot ied’re vijand valle

Voor Zijne voeten neer.

2. Rijst op, rijst op voor Jezus,

   Nu ’t krijgsgeschal gehoord!

   Begeeft u in het strijdperk.

   Ziet, Jezus leidt u voort.

   Gij, strijders, zijt dan moedig,

   Weerstaat de boze macht;

   Hij kan niet overwinnen,

   Want Jezus geeft u kracht.

4.    Rijst op, rijst op voor Jezus,

   De strijd is kort van duur;

   Na al het krijgsgekletter,

   Komt ’t overwinningsuur.

   Aan hen, die overwinnen,

   Geeft Hij de zegekroon.

   Zij zullen met Hem heersen

   Voor eeuwig in Zijn troon.

Opwekking 220/Johan de Heer 197: Volle Verzekering…

 1. Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!

     Wat schenkt dat rust aan ’t volgzaam gemoed.

     In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn,

     wedergeboren door Jezus’ bloed.

Refrein:        Dit is mijn vreugde, altoos te zijn

     in mijnen Heiland; Jezus is mijn!

     Dit is mijn vreugde. altoos te zijn

     in mijnen Heiland; Jezus is mijn!

2. Voll’ onderwerping, Zijn eigendom,

     in Hem te rusten, heerlijk genot!

     ’t Eigen ik doden, Zijn wil alleen;

     rijk in mijn Heiland, leven voor God.

Refrein:        Dit is mijn vreugde, altoos te zijn

     in mijnen Heiland; Jezus is mijn!

     Dit is mijn vreugde. altoos te zijn

     in mijnen Heiland; Jezus is mijn!

3. Volle verlossing, gans vrij te zijn,

     ‘k mag alles leggen in Zijne hand;

     ’t harte naar boven, ’t oog hemelwaarts;

     zo Jezus volgen naar ’t Vaderland.

Refrein:        Dit is mijn vreugde, altoos te zijn

     in mijnen Heiland; Jezus is mijn!

     Dit is mijn vreugde. altoos te zijn

     in mijnen Heiland; Jezus is mijn!

4. Volle bewustheid; Hij leeft voor mij!

     Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot!

     ‘k mag altijd wand’len aan Jezus’ zij,

     ‘k mag nu steeds leven voor mijnen God.

Refrein:        Dit is mijn vreugde, altoos te zijn

     in mijnen Heiland; Jezus is mijn!

     Dit is mijn vreugde. altoos te zijn

     in mijnen Heiland; Jezus is mijn!

Gezang 300/Nieuwe Liedboek 769: Eens als de bazuinen klinken

 1. Eens, als de bazuinen klinken

   uit de hoogte, links en rechts,

   duizend stemmen ons omringen,

   ja en amen wordt gezegd,

   rest er niets meer dan te zingen, –

   Heer, dan is uw pleit beslecht.

5.    Mensen, komt uw lot te boven,

   wacht na dit een ander uur,

   gij moet op het wonder hopen

   dat gij oplaait als een vuur,

                   want de Geest zal ons bestoken,

   nieuw wordt alle creatuur.

6.    Van die dag kan niemand weten,

   maar het woord drijft aan tot spoed,

                   zouden wij niet haastig eten,

   gaandeweg Hem tegemoet,

   Jezus Christus, gistren, heden,

   komt voor eens en komt voor goed!

Gedicht ‘Voetstappen’ door Jan Willem van den Oever

Opwekking 123/Evangelische Liedbundel 123/ Nieuwe liedboek 885

 1. Groot is uw trouw, o Heer,

     mijn God en Vader.

     Er is geen schaduw van omkeer bij U.

     Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

     die Gij steeds waart,

     dat bewijst Gij ook nu.

             Refrein:     Groot is uw trouw, o Heer,

               groot is uw trouw, o Heer,

               iedere morgen aan mij

               weer betoond.

               Al wat ik nodig had,

               hebt Gij gegeven.

               Groot is uw trouw, o Heer,

               aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede,

     vergeving van zonden,

     en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

     Kracht voor vandaag,

     blijde hoop voor de toekomst.

     Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Opwekking 377/NLB Wat de toekomst brenge moge (melodie The Rose) tweestemmig

 1. Wat de toekomst brengen moge,

     mij geleidt des Heren hand;

     moedig sla ik dus de ogen

     naar het onbekende land.

     Leer mij volgen zonder vragen;

     Vader, wat Gij doet is goed!

     Leer mij slechts het heden dragen

     met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,

     al begrijpt mijn ziel U niet.

     Zalig hij, die durft geloven,

     ook wanneer het oog niet ziet.

     Schijnen mij uw wegen duister,

     zie, ik vraag U niet: waarom?

     Eenmaal zie ik al uw luister

     als ik in de hemel kom!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:

           zo ik mocht, ik durfde niet.

           Ach, hoe zou ik mij vergissen,

           als Gij mij de keuze liet!

           Wil mij als een kind behand’len,

           dat alleen de weg niet vindt:

           neem mijn hand in uwe handen

           en geleid mij als een kind.

4. Waar de weg mij brenge moge,

           aan des Vaders trouwe hand,

           loop ik met gesloten ogen

           naar het onbekende land.

Johan de Heer 140/Evangelische Liedbundel 409: Ik zie een poort …

 1. Ik zie een poort wijd openstaan,

   Waardoor het licht komt stromen,

   Van ’t kruis, waar ‘k vrij’lijk heen mag gaan,

   Om vrede te bekomen.

Refrein:        Genade Gods, zo rijk en vrij!

   Die poort staat open, ook voor mij!

   Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij!

2.Die open poort laat d’ ingang vrij,

   Aan wie komt binnenvlieden;

   Aan rijk en arm, aan u en mij

   Komt Jezus vrede bieden.

Refrein:        Genade Gods, zo rijk en vrij!

   Die poort staat open, ook voor mij!

   Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij!

3. Die open poort leidt tot Gods troon:

   Gaat door, laat niets u hind’ren;

   Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,

   Die God biedt aan Zijn kind’ren.

Refrein:        Genade Gods, zo rijk en vrij!

   Die poort staat open, ook voor mij!

   Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij!

4. In ’t hemelrijk, voor Jezus’ troon,

   Daar leidt het kruis tot zegen;

   Daar dragen wij voor ’t kruis een kroon,

   Door Jezus’ bloed verkregen.

Refrein:        Genade Gods, zo rijk en vrij!

   Die poort staat open, ook voor mij!

   Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij!

Muzikaal intermezzo

Johan de Heer 150: Welke vriend is onze Jezus

 1. Welk een vriend is onze Jezus,

   Die in onze plaats wil staan!

   Welk een voorrecht, dat ik door Hem,

   Altijd vrij tot God mag gaan.

   Dikwijls derven wij veel vrede,

   dikwijls drukt ons zonde neêr,

   juist omdat wij ’t al niet brengen,

   in ’t gebed tot onze Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking,

   dat ons hart in ’t strijduur beeft,

   gaan wij dan met al ons strijden,

   tot Hem, die verlossing geeft.

   Kan een vriend ooit trouwer wezen

   dan Hij, die ons lijden draagt?

   Jezus biedt ons aan genezing;

   Hij alleen is ’t, die ons schraagt.

Evangelische Liedbundel 376 Abba Vader

          1.    Abba, Vader, U alleen,

                   U behoor ik toe.

                   U alleen doorgrondt mijn hart,

                   U behoort het toe.

                   Laat mijn hart steeds vurig zijn.

                   U laat nooit alleen.

                   Abba, Vader, U alleen,

                   U behoor ik toe.

             2.    Abba, Vader, laat mij zijn,

                   slechts voor U alleen.

                   Dat mijn wil voor eeuwig zij

                   d’uwe en anders geen.

                   Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

                   Laat mij nimmer gaan.

                   Abba, Vader, laat mij zijn,

                   slechts van U alleen.

Canon opwekking 40: Zoek eerst het koninkrijk…

 1. Zoekt eerst het koninkrijk van God

   en zijn gerechtigheid,

   en dit alles krijgt u bovendien.

   Hallelu, halleluja.

 Refrein:    Halleluja, halleluja, halleluja,

   hallelu, halleluja.

2. Men kan niet leven van brood alleen,

   maar van ieder woord

   dat door de Heer gesproken wordt.

   Hallelu, halleluja.

Refrein         Halleluja, halleluja, halleluja,

   hallelu, halleluja.

3. Bidt en u zal gegeven zijn,

   zoekt en gij zult het zien,

   klopt en de deur zal voor u opengaan.

   Hallelu, halleluja.

Refrein         Halleluja, halleluja, halleluja,

                   hallelu, halleluja.

Johan de Heer 57: Er komen stromen van Zegen

 1. Er komen stromen van zegen,

     Dat heeft Gods woord ons beloofd:

     Stromen, verkwikkend als regen,

     Vloeien tot elk, die gelooft.

Refrein:        Stromen van zegen

     Komen als plasregens neer.

     Nu vallen drupp’len reeds neder,

     Zend ons die stromen, o Heer!

2. Er komen stromen van zegen,

     Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn:

     Op de valleien en bergen

     Zal er nieuw leven dan zijn.

Refrein:        Stromen van zegen

     Komen als plasregens neer.

     Nu vallen drupp’len reeds neder,

     Zend ons die stromen, o Heer!

3. Er komen stromen van zegen,

     Zend ons die Heilstroom nu neer!

     Geef ons die grote verkwikking;

     Geef z’ ons voortdurend, o Heer!

Refrein:        Stromen van zegen

     Komen als plasregens neer.

     Nu vallen drupp’len reeds neder,

     Zend ons die stromen, o Heer!

Opwekking 448/Evangelische Liedbundel 226: Heer, ik kom tot U

Heer, ik kom tot U,

                   neem mijn hart, verander mij.

                   Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

                   Want Heer ik heb ontdekt,

                   dat als ik aan uw voeten ben,

                   trots en twijfel wijken

                   voor de kracht van uw liefde.

                   Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij,

  dan kan ik uw schoonheid zien

  en uw liefde voelen, diep in mij.

  En Heer, leer mij uw wil

  zodat ik U steeds dienen kan

  en elke dag mag leven

  door de kracht van uw liefde.

                   Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

  Houd mij vast heel dicht bij uw hart.

  Ik voel uw kracht

  en stijg op als een arend.

  Dan zweef ik op de wind,

  gedragen door uw Geest

  en de kracht van uw liefde.

                   Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

  Houd mij vast heel dicht bij uw hart.

  Ik voel uw kracht

  en stijg op als een arend.

  Dan zweef ik op de wind,

  gedragen door uw Geest

  en de kracht van uw liefde.

  Dan zweef ik op de wind,

  gedragen door uw Geest

  en de kracht van uw liefde.

Sluiting en gebed ds. Conny Berbée

Opwekking 71/Evangelische Liedbundel 411: Jezus leeft in Eeuwigheid

                   Jezus leeft in eeuwigheid,

   zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

   Alle dingen maakt Hij nieuw.

   Hij is de Heer van mijn leven.

   Straks als er een nieuwe dag begint,

   en het licht het van het duister wint,

   mag ik bij Hem binnengaan,

   voor zijn troon gaan staan.

   Hef ik daar mijn loflied aan:

                   Jezus leeft in eeuwigheid,

   zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

   Alle dingen maakt Hij nieuw.

   Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,

   en het licht voor altijd overwint,

   zal de hemel opengaan,

   komt de Heer er aan.

   Heffen wij dit loflied aan:

   Jezus komt in heerlijkheid,

   zijn sjaloom wordt wereldwijd.

   Alle dingen maakt Hij nieuw.

   Hij is de Heer van ons leven.

Evangelische Liedbundel 79: Vrede zij U (met tegenstem)

1.    Vrede zij u, vrede zij u.

      Gelijk Mij de Vader zond,

      zend Ik ook u.

      Vrede zij u, vrede zij u.

      Gelijk Mij de Vader zond,

      zend Ik ook u.

2.    Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.

      Mijn woord moet in u zijn,

      dat maakt u vrij.

      Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.

      Mijn woord moet in u zijn,

      dat maakt u vrij.

3.    Ontvangt mijn Geest, heilige Geest

      Hij zal u leiden,

      weest niet bevreesd.

      Ontvangt mijn Geest, heilige Geest

      Hij zal u leiden,

      weest niet bevreesd.

4.    Vrede zij u, vrede zij u.

      Gelijk Mij de Vader zond,

      zend Ik ook u.

      Vrede zij u, vrede zij u.

      Gelijk Mij de Vader zond,

      zend Ik ook u.

Nieuwe Liedboek 416: Ga met God…

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,

   jou nabij op al je wegen

   met zijn raad en troost en zegen.

   Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:

   bij gevaar, in bange tijden,

   over jou zijn vleugels spreiden.

   Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:

   in zijn liefde je bewaren,

   in de dood je leven sparen.

   Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn

   tot wij weer elkaar ontmoeten,

   in zijn Naam elkaar begroeten.

   Ga met God en Hij zal met je zijn.

Orgelspel

1 Reactie op “Laatste zomer orgel en zangavond 1 september 2021 om 19:30 uur”

 1. Fam. de Leeuw
  2 september 2021

  Wat een gezegende avond. Wij hebben genoten van de mooie liederen. Jan en Geertje de Leeuw


Reageren