Kerkdienst 12 september 2021

Gepubliceerd op 12 september 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger de heer E.J. Bergman uit Katwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang. Daar waar het lied ook in het nieuwe liedboek (2013) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door lied.

We mogen de liederen weer meezingen. Omdat het gebouw niet geventileerd wordt, zullen we een beperkt aantal coupletten zingen en niet uit volle borst.

De Bijbellezingen komen uit de NBG’51 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie; Kerk-in-actie Werelddiaconaat

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Gemeente zingt staande het intochtslied gezang 457 vers 1 (lied 405)

Stil gebed

Votum

Samenzang psalm 33 vers 7

Regel voor ons leven

Samenzang psalm 85 vers 1

Gebed

Schriftlezing : Nehemia 2

Samenzang : Gezang 112 : 1 en 2 oude Herv. bundel 1    Een naam is onze hope,

  1         een grond heeft Christus’ Kerk,

             zij rust in ene dope,

             en is zijn scheppingswerk.

             Om haar als bruid te werven,

             kwam Hij ten hemel af.

             Hij was ’t, die door zijn sterven

             aan haar het leven gaf.

2           Vergaard uit alle streken

             in heel de wereld een,

             werd dit haar zalig teken,

             dat allen is gemeen.

             Een bede vouwt de handen,

             een zegen breekt het brood,

             een vuurbaak staat te branden

             in ’t duister van de dood.

Preek :Bidden voor ons volk

Samenzang evangelische liedbundel 413 vers 1 en 3

             1.    Lichtstad met uw paarlen poorten,

                   wond’re stad zo hoog gebouwd,

           nimmer heeft men op deze aarde,

           ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein         Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen,

                   in het nieuw Jeruzalem.

             3.    Wat een vreugde zal dat wezen,

                   straks vereend te zijn met Hem,

                   in de stad met paarlen poorten,

                   in het nieuw Jeruzalem.

Refrein:       

Dankgebed en voorbeden

Slotlied staande zingen gezang 291

Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 12 september 2021”

Reageren