Kerkdienst 31 oktober 2021

Gepubliceerd op 31 oktober 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger de heer E.J. Bergman uit Katwijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang. Daar waar het lied ook in het nieuwe liedboek (2013) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door lied. Een paar liederen komen uit de Evangelische liedbundel (EVL) en daarvan is de tekst opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen

Gemeente zingt staande het aanvangslied gezang 146 vers 1 en 4

Stil gebed

Votum

Samenzang psalm 139 vers 1

Regel voor ons leven

Samenzang EVL lied 203

Genade, zo oneindig groot,

dat ik, die’t niet verdien,

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan ’k zien.

Genade, die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook, als ik mij tot Hem keer,

dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.

Gebed

Schriftlezing Jeremia 1 vers 4-18

Samenzang psalm 97 vers 1

Schriftlezing 1 Petrus 4 vers 7-11

Samenzang gezang 310

Preek : Reformatie

Samenzang EVL 244A vers 1 en 2

(melodie bundel 1938)

Een vaste burg is onze God,

Een toevlugt voor de zijnen!

Al drukt het leed, al dreigt het lot,

Hij doet zijn hulp verschijnen!

De vijand rukt vast aan

Met opgestoken vaan:

Hij draagt zijn rusting nog

Van gruwel en bedrog,

Maar zal als kaf verdwijnen!

Geen aardse macht begeren wij;

Die gaat welras verloren!

Ons staat de sterke Held ter zij’,

Dien God ons heeft verkoren.

Vraagt gij zijn naam? zoo weet,

Dat Hij de Christus heet,

Gods Eengeboren Zoon,

Verwinnaar op den troon!

De zeeg’ is ons beschoren!

Herdenking overleden gemeentelid

Dirk Reede

Afsluiten met moment stilte en het zingen van een lied.

Liturgisch moment collecte

Dankgebed en voorbeden

Staande gezongen slotlied EVL lied 246

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.

In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 31 oktober 2021”

Reageren