Kerst orgel- en zangdienst ( ONLINE )

Gepubliceerd op 19 december 2021 door Alex onder Nieuws

Organist: Ary Rijke

Te volgen met beeld en geluid via kerkdienst gemist:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2528-Hervormde-Kerk-Bennebroek-PKN

Te beluisteren via kerkradio en kerkomroep:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

PowerPointpresentatie: Janny Gerritsen

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

Hoe zal ik U ontvangen

1.    Hoe zal ik U ontvangen,                  3.    Ver van de troon der tronen

      hoe wilt Gij zijn ontmoet,                       en ’s hemels zonneschijn

      der wereld hoogst verlangen,                 wilt Ge onder mensen wonen,

      des harten heiligst goed?                       der mensen broeder zijn.

      Wil zelf uw fakkel dragen                       Met God wilt Ge ons verzoenen,

      in onze duisternis,                                tot God heft Ge ons omhoog,

      opdat wat U behage                              en onder millioenen

      ons klaar en zeker is.                            hebt Gij ook mij in ’t oog.

7.    Nog eens zal Hij verschijnen

      als richter van ’t heelal,

      die ’t hoofd van al de zijnen

      voor eeuwig kronen zal.

      Nog is die dag verborgen,

      wacht hem gelovig af,

      terwijl de grote morgen

      reeds schemert boven ’t graf.

Gaat stille in den lande

1.    Gaat, stillen in den lande,                5.    Juicht nu, trots al uw zorgen,

      uw Koning tegemoet,                            de Koning komt met macht.

      de intocht is ophanden                          Ons, in zijn hart geborgen

      van Hem die wondren doet.                   heeft Hij zo rijk bedacht.

      Gij die de Heer verwacht,                       Nu zullen angst en pijn

      laat ons vóór alle dingen                        en toorn ons nooit meer schaden.

      Hem ons hosanna zingen.                      God wil, in zijn genade,

      Hij komt, Hij komt met macht.               dat wij zijn kindren zijn.

6.    Gaat uit met snelle schreden

      uw Koning tegemoet.

      Daar komt Hij aangereden,

      rechtvaardig, schoon en goed!

      Komt nu van overal

      uw Heer en Heiland groeten,

      die al het leed verzoeten,

      de pijn genezen zal.

Nu daagt het in het Oosten

1.    Nu daagt het in het oosten,             2.    De duisternis gaat wijken

      het licht schijnt overal:                         van de eeuwenlange nacht.

      Hij komt de volken troosten,                  Een nieuwe dag gaat prijken

      die eeuwig heersen zal.                         met ongekende pracht.

5.    Reeds daagt het in het oosten,

      het licht schijnt overal:

      Hij komt de volken troosten,

      die eeuwig heersen zal.

O kom, o kom Immanuël

1.    O kom, o kom, Immanuël,               5.    O kom, die onze Heerser zijt,

      verlos uw volk, uw Israël,                      in wolk en vuur en majesteit.

      herstel het van ellende weer,                 O Adonai die spreekt met macht,

      zodat het looft uw naam, o Heer!            verbreek het duister van de nacht.

      Weest blij, weest blij, o Israël!                Weest blij, weest blij, o Israël!

      Hij is nabij, Immanuël!                          Hij is nabij, Immanuël!

Opening door Janny Gerritsen

Komt allen tezamen

1.    Komt allen tezamen,

      jubelend van vreugde:

      komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

      Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.

      Komt, laten wij aanbidden,

      komt, laten wij aanbidden,

      komt, laten wij aanbidden die Koning.

3.    Het licht van de Vader

      licht van den beginne,

      zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:

      Goddelijk Kind, gewonden in de doeken!

      Komt, laten wij aanbidden,

      komt, laten wij aanbidden,

      komt, laten wij aanbidden, die Koning.

4.    O Kind, ons geboren,

      liggend in de kribbe,

      neem onze liefde in genade aan!

      U, die ons lief hebt, U behoort ons harte!

      Komt, laten wij aanbidden,

      komt, laten wij aanbidden,

      komt, laten wij aanbidden die Koning.

In de stad van Koning David

1.    In de stad van koning David,            2.    Hij zocht woning op de aarde,

      in een nederige stal,                             om te redden van de dood,

      lag een kindje in de kribbe,                    allen die in Hem geloven,

      ’t was de Koning van ’t heelal.                die Hem zoeken in hun nood.

      Jezus Christus, God en Heer,                  Jezus Christus, God en Heer,

      daald’ op aard als Redder neer.              daald’ op aard als Redder neer.

3.    Eenmaal zal Hij wederkomen,

      die eens woonde in een stal.

      Hij zal komen op de wolken,

      zodat elk aanschouwen zal:

      Jezus Christus, God en Heer,

      daald’ op aard als Redder neer.

’t Is geboren het goddelijk kind

Refrein:     ‘t Is geboren, het Godd’lijk Kind,
                Komt herders, speelt op uw feestschalmeien.
                ‘t Is geboren, het Godd’lijk Kind,
                Dat ons allen zo zeer bemint.

1.    ‘k Zie een engel, die daar gezwind,   3.    In een stal ligt dat Godd’lijk Kind,

      Dalend over de groene weiden.               Op wat stro moeten zijn leden spreien.

      ‘k Zie een engel, die daar gezwind,          In een stal ligt dat Godd’lijk Kind,

      Bij hun schaapkens de herders vindt.       Waar zijn moeder ‘t in doekjes windt.

      Refrein                                                Refrein

Gedicht door Rianne Bijl

Het was nacht in Bethlehems dreven

1.    ‘t Was nacht in Beth’lems dreven,     2.    En ja, juist in die stonde,

      Een schone, stille nacht                         In dezen zelfden nacht,

      En trouwe herders bleven,                     Werd hun, door eng’lenmonden,

      Bij hunne kudd’ op wacht.                      Het blijde nieuws gebracht.

      En trouwe herders bleven,                     Werd hun, door eng’lenmonden,

      Bij hunne kudd’ op wacht.                      Het blijde nieuws gebracht.

3.    De Heiland is gekomen,
      In Bethlems kleine stal,
      Die voor miljoenen vromen,
      Een herder wezen zal.
      Die voor miljoenen vromen,
      Een herder wezen zal.

Laat ieder het horen

1.    Laat ieder het horen,

        dat eens werd geboren,

        de Redder der wereld,

        de Heer van ’t heelal.

        De engelen melden, in Efratha’s velden,

        dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.

Refrein:     Komt, laten wij eren, de Here der Heren,
                zo groot van ontferming en van gena.
                Want Hij wil ons geven,
                dicht bij Hem te leven.
                De Heiland der wereld, halleluja!

2.    En herders, zij kwamen

      bij’n kribbe tesamen,

      omringden eerbiedig het Kindeke teer.

      De flonkerende sterre,

      riep wijzen van verre;

      zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.

      Refrein

Wij gaan met haast naar Bethlehem

1.    Wij gaan met haast naar Bethlehem:  2.  Wij staan verbaasd in Bethlehem:

      een Herder is geboren!                          is dit de Goede Herder,

      Wij zien daar in een kribbe Hem             De koning die met luide stem

      die zoekt wat is verloren;                      zou spreken: Volk, trek verder!

      Een herder als lam zo klein,                   Trek verder uit de slavernij,

      een koning die een knecht wil zijn:          Trek verder, Ik, Ik maak u vrij!

      Hij roept, – maar wie zal horen?              Dit Lam, – is dit die Herder?

4.    Wij staan beschaamd. In Bethlehem

      Blijkt meer dan ooit tevoren:

      de vrede is alleen aan Hem,

      Die weerloos werd geboren.

      Dit Lam heeft ons geopenbaard

      Gods Rijk: een Koning zonder zwaard        

wie horen wil, die horen!

Muzikaal intermezzo door Ary Rijke

Hoor de eng’len zingen d’eer

1.    Hoor, de eng’len zingen d’eer           3.    Lof aan U die eeuwig leeft

      van de nieuwgeboren Heer                     en op aarde vrede geeft

      Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld                  Gij die ons geworden zijt

      God verzoent der mensen schuld.            taal en teken in de tijd

      Voegt uw stemmen in het koor               Al Uw glorie legt Gij af

      dat weerklinkt de hemel door                 ons tot redding uit het graf

      Zingt met algemene stem                      Dat wij ongerept en rein

      voor het kind in Bethlehem                    nieuwgeboren zouden zijn

      Hoor, de eng’len zingen d’eer                 Hoor, de eng’len zingen d’eer

      van de nieuwgeboren Heer.                   van de nieuwgeboren Heer

Eerste Kerst (Noël)

1.    In het diepste van de nachtis het wonder geschied,

      brak het licht door de heem’len klonk ’t engelen lied.

      Aan de herders in het veld bij hun schaapjes op wacht;

      is het eerst van de mensen de boodschap gebracht;

      Now-ell, now-ell, now-ell, now-ell,

      kom naar de koning van Israël

2.    Zij keeken naar omhoog in de lucht blonk een ster;

      zo hoog uit het oosten zo stralend van ver.

      De aarde werd vervuld aan zijn hemelse licht

      als een glimlach van God naar de mensen gericht.

      Now-ell, now-ell, now-ell, now-ell,

      kom naar de koning van Israël

3.    En de ster die ging hun voor en zij boog naar noord-west

      boven Betlhem scheen zij, daar kwam zij tot rust.

      Daar bleef zij stille staan, scheen zij klaar als de dag

      naar de plaats van de stal waar het Jezus kind lag

      Now-ell, now-ell, now-ell, now-ell,

      kom naar de koning van Israël

Engelkens door ’t luchtruim zwevend     

 

1.    Engelkens door ‘t luchtruim zwevend  2.  Zongen zo blij zo wonderklare

      Zongen zo blij zo wonderzacht                Van ‘t zoete kindeke, klein en teer

      Van de Heer van dood en leven              En de herderkens die er waren

      Die er vrede op aarde bracht                  Knielden bij de kribbe neer

      Gloria in excelsis Deo                            Gloria in excelsis Deo

      Gloria in excelsis Deo                            Gloria in excelsis Deo

Gedicht door Tineke de Vries

Komt, verwondert u hier, mensen

1.    Komt, verwondert u hier, mensen     2.    Ziet, hoe dat men met Hem handelt

      ziet, hoe dat u God bemint                     hoe men Hem in doeken bindt

      ziet vervuld der zielen wensen                die met zijne godheid wandelt

      ziet dit nieuwgeboren kind.                    op de vleugels van de wind.

      Ziet, die ’t woord is, zonder spreken        Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden

      ziet, die vorst is, zonder pracht               zonder teken van verstand

      ziet, die ’t al is, in gebreken                   die de hemel moet verblijden

      ziet, die ’t licht is, in de nacht                 die de kroon der wijsheid spant

      ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is             Ziet, hoe tere is de Here

      wordt verstoten, wordt veracht               die ‘t al draagt in zijne hand

Geen wiegje als rustplaats   

                                   

1.    Geen wiegje als rustplaats,

      maar een krib was ‘t weleer,

      waar ‘t Kindeke Jezus

      lei zijn hoofdje ter neer.

      De sterren, zij keken van de hemel zo mooi,

      naar het Kindeke Jezus, hoe hij sliep in het hooi.

2.    Door ‘t loeien der koetjes

      was het kindje ontwaakt,

      maar daardoor werd ‘t kind

      niet aan ‘t schreien gemaakt.

      Heer Jezus, nu ziet Ge uit de hemel ter neer,

      ik dank u, dat g’eens ook een kindje waart, Heer.

3.    O, zegen de kind’ren

      veraf en dichtbij,

      Gij houdt van hen allen

      evenveel als van mij.

      Gij wilt, dat wij kind’ren, al zijn wij nog klein,

      bij u in de hemel ook eens zullen zijn.

O Kindeke klein

1.    O Kindeke klein, O Kindeke teer       2.    O Kindeke klein, O Kindeke teer

      Uit hoge hemel daalt Gij neer                 Gij zijt onz´ uitverkoren Heer

      Verlaat uw Vaders heerlijk huis               Ik geef U heel het harte mijn

      Wordt arm en hulploos,                         Ach, laat mij eeuwig bij u zijn

                      draagt een kruis

      O kindeke klein, O kindeke teer              O Kindeke klein, O Kindeke teer

Sluiting door Janny Gerritsen

Stille Nacht, Heilige Nacht 

1.    Stille Nacht, Heilige Nacht

      Davids Zoon, lang verwacht

      die miljoenen eens zaligen zal

      werd geboren in Bethlehems stal

       Hij, der schepselen Heer

       Hij, der schepselen Heer

2.    Hulp’loos kind, heilig kind

      dat zo trouw zondaars mint

      Ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegt

      werd G’ in stro en in doeken gelegd

      Leer m’ U danken daarvoor

      Leer m’ U danken daarvoor

3.    Stille Nacht, Heilige Nacht

      Heil en vree wordt gebracht

      aan een wereld, verloren in schuld

      Gods belofte wordt heerlijk vervuld

      Amen! Gode zij eer

      Amen! Gode zij eer

Ere zij God (staande)

Ere zij God, ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge

Ere zij God in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde

vrede op aarde, vrede op aarde!

In de mensen, in de mensen een welbehagen

in de mensen een welbehagen, een welbehagen!

Ere zij God, ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Amen, amen.

De collecte wordt online gehouden voor de onkosten van deze middag
Kerkrentmeesters: ING bank: NL16INGB00000515384

Wij wensen u

gezegende Kerstdagen


en een


voorspoedig Nieuwjaar

1 Reactie op “Kerst orgel- en zangdienst ( ONLINE )”

  1. Jan en Geertje de Leeuw
    19 december 2021

    Wat hebben wij genoten van, zang, orgelspel en gedichten. Het was fijn om mee te zingen. Jammer dat het op deze manier moet maar ook fijn dat het zo kan.
    Jan en Geertje de Leeuw


Reageren