1e Paasdag ( dienst begint om 09:50 )

Gepubliceerd op 17 april 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 09:50 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. P. Schalk uit Rijswijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De schriftlezing wordt verzorgd door de ouderling van dienst.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Voor de aanvang van de dienst zingen we Evangelische Liedbundel 122 en 125

We beginnen 9.50 uur.

EVL 122:

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans’ Jeruzalem;

een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held.

Hij steeg uit ’t graf door Vaders kracht, want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan;

wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid.

EVL 125

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder troost En alle schuld vergeeft

Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft

Refrein:      Hem zij de glorie, want Hij die overwon

       Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon

                  Halleluja. Geprezen zij het Lam

                  Dat de schuld der wereld op zich nam

Verdreven is de schaduw van de nacht

En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht

Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht

Refrein:      Hem zij de glorie, want Hij die overwon

       Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon

                  Halleluja. Geprezen zij het Lam

                  Dat de schuld der wereld op zich nam

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht

Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht

En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht

Refrein:      Hem zij de glorie, want Hij die overwon

       Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon

                  Halleluja. Geprezen zij het Lam

                  Dat de schuld der wereld op zich nam

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied lied 632 vers 1, 2 en 3

Stil gebed, votum en groet

Samenzang lied 630 vers 1, 3 en 4 (gezang 210)

Gebed in verootmoediging

Samenzang lied 641 vers 2 (gezang 217)

Genadeverkondiging en bemoediging, uit I Korinthe 15: 20  –  22

Samenzang lied 641 vers 4

Gebed om de opening van het Woord

Bijbellezing Markus 16 vers 1 tot en met 8

Preek over Markus 16: 1-8   ‘Gevulde Stilte’

Samenzang lied 645 vers 1, 2, 5 en 6 (gezang 219)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze vader

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten

(collecten zelf zijn digitaal of via de busjes achter in de kerk)

Samenzang slotlied U zij de Glorie, opgestane Heer (Evangelische Liedbundel, lied 132)

U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, nu en immer weer

Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af

Heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf

U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, nu en immer meer

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer

Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer

Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind

En zegt telkens kere, Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, nu en immer meer

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft

In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot

Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, nu en immer meer

Zegen, gevolgd door gezang 456 vers 3

Orgelspel

Geen reactie op “1e Paasdag ( dienst begint om 09:50 )”

Reageren