Kerkdienst 22 mei 2022

Gepubliceerd op 21 mei 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger mw. ds. M.W. Gehrels uit Tienhoven

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De eerste schriftlezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De tweede schriftlezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-de Avondmaalscollecte ie bestemd voor Stem in de Stad (diaconie)

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Samenzang intochtslied (staande) psalm 92 vers 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 92 vers 3

Wetslezing

De wet van de liefde

Een nieuwtestamentische bewerking van de Tien Woorden met een accent op de liefde (tekst van ds. Jos Douma)

Ik ben de HEER, uw God.

Ik ben de HEER, de God die liefde is.

Mijn liefde brengt u de ware vrijheid.

1. Heb de Heer uw God lief, door Hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen.

2. Heb de Heer uw God lief, door Hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld.

3. Heb de Heer uw God lief, door Zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken.

4. Heb de Heer uw God lief, door te genieten van de rust die Hij u geeft. Heb Hem zó lief, met heel uw hart en heel uw ziel met heel uw verstand en al uw krachten.

5. Heb uw naaste lief, door uw vader en moeder te eren als de ouders die Hij u gaf.

6. Heb uw naaste lief, door in daden, woorden en gedachten zijn of haar leven voluit te respecteren.

7. Heb uw naaste lief, door trouw te zijn in uw huwelijk en zuiver om te gaan met elkaars lichaam.

8. Heb uw naaste lief, door zijn of haar welzijn en welvaart te bevorderen.

9. Heb uw naaste lief, door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken.

10. Heb uw naaste lief, door hem of haar te gunnen wat God hem geeft. Heb zó uw naaste lief als u zelf.

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld! (Romeinen 13:8)

Samenzang Evangelische Liedbundel lied 119 vers 1 en 2

Liefde was het, onuitputt’lijk,                             Rijd als Heerser door de velden,

liefd’ en goedheid, eind’loos groot.                      Jezus in uw grote kracht.

Toen de Levensvorst op aarde                            Niets, niets kan U tegenhouden,

tot ons heil zijn bloed vergoot.                           zelfs de hel niet met haar macht.

Komt, laat ons zijn liefde prijzen                         Voor uw naam, zo groot en heerlijk

God geeft vreugd’ en dankensstof.                      zinkt de vijand weg in ’t niet.

Eenmaal zingen wij voor eeuwig                         Heel de schepping, Heer, zal beven,

in de hemel zijnen lof.                                      als zij U, haar Koning, ziet

Gebed

Samenzang lied 1105 vers 1, 3 en 5

Eerste Schriftlezing Nehemia 9 vers 15 tot en met 20

Samenzang lied 687 vers 3 (gezang 249)

Tweede Schriftlezing Mattheüs 14 vers 13 tot en met 21

Samenzang lied 836 vers 1 en 3 (gezang 463)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Samenzang lied 653 vers 1 2 en 7 (gezang 75)

Dankgebed en voorbede

Viering Heilig Avondmaal

  • Belijden van ons geloof
  • Nodiging
  • Tafelgebed

Samenzang Lofprijzing lied 405 vers 1, 3 en 4 (gezang 457)

  • Instellingswoorden
  • Bidden: het ‘Onze Vader….’
  • Vredegroet

We wensen elkaar de Vrede van Christus toe.

  • Delen van brood en wijn
  • Dankgebed

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten

(collecten zelf zijn digitaal of via de busjes achter in de kerk)

Samenzang Slotlied (staande) lied 425

Wegzending en zegenbede, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 22 mei 2022”

Reageren