Hemelvaartsdienst 26 mei 2022

Gepubliceerd op 25 mei 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Gezamenlijke dienst met de gemeente van Abbenes; na afloop koffiedrinken in het Jagershuis

Voorganger mw. ds. Conny Bakhuis

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De schriftlezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-bestemd voor het werk van de diaconie

-bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Samenzang opwekking nr. 70

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam              Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep

die U ons noemt door sterren, zon en maan         Zeeën en land met macht te voorschijn riep

Hemel en aarde spreken wijd en zijd                   Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt

tonen het wonder van uw heerlijkheid                 En ons Uw heerlijkheid en luister schenkt?

U komt ons Heer, in Christus tegemoet,               Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn

U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed          dat in ons zingt met eindeloos refrein

U roept ons mensen in uw heerlijkheid                Prijzend uw liefde, heffen wij het aan

leven om Jezus’ wil in eeuwigheid                       Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Welkom en mededelingen

Samenzang psalm 93 vers 1 en 2

Votum en groet

Samenzang psalm 93 vers 3 en 4

Gebed om ontferming

Samenzang Joh. de Heer 543

‘k Heb geloofd en daarom zing ik,                       ‘k Heb geloofd en daarom hoger,

daarom zing ik van genâ,                                  hoger dan Kalvarie’s top,

van ontferming en verlossing                             zie ik boven lucht en wolken,

door het bloed van Golgotha.                             Hogepriester, tot U op,

Daarom zing ik U, die stervend                          die in ’t ware tabernakel

alles, alles hebt volbracht,                                 voor Gods aanschijn t’ allen tijd

Lam Gods, dat de zonde wegneemt,                    als haar hoofd voor Uw gemeente

Lam van God, voor ons geslacht!                        strijdend bidt en biddend strijdt.

‘k Heb geloofd in U, Wie d’ aarde                        Ja, ‘k geloof, en daarom zing ik,

met haar doornen heeft gekroond,                      daarom zing ik U ter eer,

maar Die nu, gekroond met ere,                        ’s werelds Heiland, Hogepriester,

aan Gods rechterzijde troont;                            aller heren Opperheer!

U, aan wiens doorboorde voeten                         Zoon van God en Zoon des mensen,

eenmaal in het gans heelal,                               o, kom spoedig in Uw kracht,

hier, daarboven en hieronder                             op des hemels wolken weder!

alle knie zich buigen zal.                                   Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.

Gebed bij de opening van het Woord

1e Schriftlezing Lucas 24 vers 36 tot en met 53

Samenzang Joh. de Heer 33

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,

die hemel en aarde verenigt te zaam,

Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,

want Hij kwam om zalig te maken op aard;

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,

genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.

Kent gij, kent gij, die Jezus niet,

die om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof

en d’ Engelen zingen voortdurend Zijn lof.

O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,

dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:

Jezus, Jezus, Uw naam zij d’ eer,

want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

2e Schriftlezing Handelingen 1 vers 1 tot en met 11

Samenzang lied 663 (gezang 234)

Verkondiging

Samenzang Zingende Gezegend 51 vers 1 en 3

Hoort! Een woord van eeuwig leven –                  Ik ben met u, alle dagen,

Christus die ten hemel vaart:                             nu en tot in eeuwigheid!

Mij is alle macht gegeven                                  Van mijn rijk zult gij gewagen –

in de hemel en op aard;                                    gaat dan heen, gaat wereldwijd;

gaat vertolken alle volken                                 als gij valt, zal Ik u dragen,

wat u werd geopenbaard!                                  Ik ben met u, voor altijd!

Gebeden

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten

(collecten zelf zijn digitaal of via de busjes achter in de kerk)

Samenzang Slotlied (staande) lied 666 op melodie van gezang 235

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Lied van het scherm Joh. de Heer 132

Heer! Ik hoor van rijken zegen,                          Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:

Dien Gij uitstort keer op keer;                           Gij geeft blinden de oogen weêr;

Laat ook van dien milden regen,                         Wil, o, wil nu bij mij stilstaan,

Dropp’len vallen op mij neêr;                             Werk in mij met kracht, o Heer!

Ook op mij, ook op mij,                                    Ook in mij, ook in mij,

Dropp’len vallen ook op mij!                              Werk ook door Uw kracht in mij!

Wil me, o Heiland! niet voorbij gaan.                   Ga mij niet voorbij, o Herder!

Doe mij leven U nabij;                                      Maak mij gansch van zonden vrij;

Zie mij zuchtend aan Uw zij staan;                     Vloeit de stroom van zegen verder;

Roept Gij and’ren, roep ook mij.                         Zegen and’ren, maar ook mij,

Ja, ook mij, ja ook mij;                                     Ja, ook mij, ja ook mij;

Roept Gij and’ren, roep ook mij.                         Zegen and’ren, maar ook mij!

Orgelspel

Geen reactie op “Hemelvaartsdienst 26 mei 2022”

Reageren