Kerkdienst 29 mei 2022

Gepubliceerd op 28 mei 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger dr. H.A. Post uit Veenendaal

Ouderling van dienst: Jan Willem van de Oever

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Samenzang intochtslied (staande) psalm 95 vers 1 en 3

Votum & begroeting

Samenzang psalm 97 vers 1 en 4

Geloofsbelijdenis

Gebed van verootmoediging

Samenzang psalm 97 vers 5 en 6

Gebed om de opening van het Woord

Aandacht voor de Kinderen en Jongeren 

Eerste schriftlezing handelingen 1 vers 9 tot en met 11

Samenzang ELB 142 (het lied 2x zingen)

Majesteit, Groot is Zijn majesteit, Lof zij Jezus, En glorie, hulde en eer

Majesteit God, die de zijnen leidt Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn heerschappij

Dus verhoog Maak eeuwig groot De naam van Jezus

Volk van God Kom en breng lof aan Jezus de Koning

Majesteit, Groot is Zijn majesteit Dwars door de dood werd Hij verhoogd Jezus regeert

Tweede schriftlezing Hebreeën 9 vers 11 tot en met 28

Samenzang ELB 140 alle verzen

Kroon Hem met gouden kroon,                          Kroon Hem, der liefde Heer!

het Lam op zijne troon!                                     Aanschouw Hem, hoe Hij leed.

Hoor, hoe het Hemels loflied al                           Zijn wonden tonen ’t gans heelal

verwint in heerlijk schoon.                                 wat Hij voor ’t mensdom deed.

Ontwaak! Mijn ziel en zing                                 De Eng’len om Gods troon;

van Hem, die voor U stierf,                               All’ overheid en macht,

en prijs Hem in all’eeuwigheên,                          zij buigen dienend zich ter neer

Die ’t heil voor u verwierf                                  voor zulke wond’re pracht

Kroon Hem, de Vredevorst!

Wiens macht eens heersen zal

van pool tot pool, van zee tot zee;

’t klink’ over berg en dal

Als alles voor Hem buigt,

en vrede heerst alom,

wordt d’ aarde weer een paradijs.

Kom, Here Jezus, Kom!

Verkondiging: Jezus’ hemelvaart: weggaan … terugkeren …

Samenzang gezang 234 vers 1 en 2

Danken – voorbede – stil gebed – Onze Vader

Aankondiging liefdegaven

(collecten zelf zijn digitaal of via de busjes achter in de kerk)

Samenzang Slotlied (staande) lied 766 vers 1 en 3 (gezang 114)

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Samenzang lied van het scherm lied 659, vers 1, 5 en 6 (gezang 224)

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 29 mei 2022”

Reageren