Kerkdienst 5 juni 2022, Koffiedrinken na de dienst

Gepubliceerd op 5 juni 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. D. van Arkel uit Castricum

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de zending (Kerk-in-Actie)

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Mededelingen ouderling van dienst

Op de drempel van deze dienst

toenadering

Samenzang intochtslied (staande) lied 672 vers 1 (gezang 242)

Verstilling

Votum

Groet

Gebed

Samenzang lied 672 vers 7

Woord

De Schriften gelezen, gezongen, uitgelegd en verkondigd.

Inleiding op de lezingen.

Samenzang psalm 87 vers 2 en 3

Schriftlezing Genesis 11 vers 1 tot en met 9

Samenzang gezang 575 uit de bundel Gezangen voor Liturgie vers 1 en 3

(melodie gezang 416)

Aan wat op aarde leeft                                   O Geest, die levend maakt

geeft Gij hetzelfde brood,                               en voegt het al aaneen,

en wie er U om smeekt,                                 wij zijn verstrooid geraakt,

wordt met uw Geest gedoopt.                         maar Gij houdt ons bijeen.

Geef ons dezelfde taal                                    Weersta toch aan de macht

om uw Woord te verstaan,                             die onze harten scheidt,

bewaar ons in uw hand,                                  o alvermogend woord,

bewaar ons in uw Naam.                                o licht van eeuwigheid.

Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 tot en met 5

Samenzang lied 333) (1x, zonder herhaling)

          Kom Geest van God, maak onze harten open

         dat Christus bij ons woning vindt.

Schriftlezing: Handelingen 2 vers 5 tot en met 14

Samenzang lied 333) (1x, zonder herhaling)

          Kom Geest van God, maak onze harten open

         dat Christus bij ons woning vindt.

Schriftlezing: Handelingen 2 vers 14 tot en met 19

Samenzang lied 333) (1x, zonder herhaling)

          Kom Geest van God, maak onze harten open

         dat Christus bij ons woning vindt.

Uitleg en Woordverkondiging: Veelstemmige taal en veelkleurig teken

Samenzang lied 675 vers 1 en 2 (gezang 477)

Antwoord

gaven en gebeden

De gebeden.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gesproken Onze Vader

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Wegzending en zegen: (staande)

De tien woorden als heenzending

Voorganger             Met Uw Woord in ons hart

                              en onze handen vaardig tot Uw werk

                              spreken wij samen uit, o Heer,

                              voor U en voor onze naaste:

Gemeente               DAT WIJ U ZULLEN DIENEN EN NIEMAND ANDERS –

                              DAT WIJ UW BEELD EN GELIJKENIS HERKENNEN ZULLEN

                              IN DE GESTALTE VAN JEZUS CHRISTUS,

                              DIENSTKNECHT VAN DE MINSTE DER MENSEN –

                              DAT WIJ UW NAAM ZULLEN HEILIGEN –

                              DAT WIJ UW TOEKOMENDE DAG ZULLEN VIEREN –

                              DAT WIJ ONZE OUDERS ZULLEN EERBIEDIGEN –

                              DAT WIJ HET LEVEN HOOG HOUDEN –

                              DAT WIJ ELKAAR TROUW ZULLEN ZIJN –

                              DAT WIJ ONS NIETS VAN ELKAAR ZULLEN TOEEIGENEN –

                              DAT WIJ ELKAAR MET WAARHEID ZULLEN ONTMOETEN –

                              DAT WIJ ELKAAR HET GOEDE VAN HET LEVEN GUNNEN –

Voorganger             Zo hebben wij gehoord,

                              zo zullen wij doen

                              HEER, onze God,

                              gezegend zijt Gij.

Gemeente               AMEN

Samenzang slotlied (staande) lied 425

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Lied van de Muur (via de schermen) lied 416 vers 1, 2, 3 en 4

Orgelspel

Na de dienst is er koffie drinken in het Jagershuis

Geen reactie op “Kerkdienst 5 juni 2022, Koffiedrinken na de dienst”

Reageren