Kerkdienst 12 juni 2022

Gepubliceerd op 11 juni 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger proponent W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Samenzang intochtslied (staande) psalm 87 vers 1

Stil gebed, votum, groet

Samenzang psalm 87  vers 2 en 3

Gebodslezing Galaten 5 vers 13 en verder

Samenzang psalm 87 vers 4

Gebed

Eerste schriftlezing Joel 3 vers 1 tot en met 5

Samenzang lied 675 vers 1 (gezang 477)

Tweede schriftlezing Romeinen 8 vers 12 tot en met 17

Samenzang lied 675 vers 2

Verkondiging Thema toekomstbestendig – vuurvast.

Samenzang lied 670 vers 1, 2, 3, 6 en 7 (gezang 239)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gesproken Onze Vader

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) psalm 68 vers 7

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 147 vers 1, 5 en 6

Heer! Ik hoor van rijken zegen,

Dien Gij uitstort keer op keer;

Laat ook van dien milden regen,

Dropp’len vallen op mij neêr;

Ook op mij, ook op mij,

Dropp’len vallen ook op mij!

Liefde Gods, zoo rein, zoo krachtig,

Bloed van Jezus, rijk en vrij,

Gods genade, sterk en machtig,

O, verheerlijk U in mij.

Ook in mij, ook in mij!

O, verheerlijk U in mij!

Ga mij niet voorbij, o Herder!

Maak mij gansch van zonden vrij;

Vloeit de stroom van zegen verder;

Zegen and’ren, maar ook mij,

Ja, ook mij, ja ook mij;

Zegen and’ren, maar ook mij!

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 12 juni 2022”

Reageren