Kerkdienst 10 juli 2022

Gepubliceerd op 9 juli 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Samenzang intochtslied (staande) Predikant zingt lied 710b, gemeente zingt samen psalm 84 vers 1 en 4 en afsluitend zingt de predikant lied 710b

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Matteüs 5 vers 16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Samenzang lied 885

Gebed om ontferming

Samenzang lied 967 vers 1, 2 en 6 (gezang 313)

Woorden van leven Kolossenzen 1 vers 9b tot en met 14

Samenzang lied 547 vers  4, 5 en 6

Gebed bij de opening van het Woord

Samenzang lied 316 vers 1 (gezang 7)

Eerste schriftlezing Deuteronomium 30 vers 9 tot en met 14

Samenzang lied 316 vers 4

Tweede schriftlezing Lucas 10 vers 25 tot en met 37

Samenzang lied 992

Verkondiging ‘Wie is mijn naaste?’

Samenzang lied 320 vers 2 en 3

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment, de feitelijke collecte vindt digitaal of voor / na de kerkdienst plaats via de busjes.

Samenzang slotlied (staande) lied 1002 vers 2 en 4

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Johannes de Heer 166

   Grijp toch de kansen, door God u gegeven!           

      Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.

      Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?

      D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen.

Refrein:    Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,

                alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;

                maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.

                dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

2    Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;

      help hen, die vielen, breng troost in hun smart!

      O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen;

      wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart!

Refrein:

3    Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,

      ’t wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard’.

      En eens daarboven, daar vinden we weder

      vruchten van ’t zaad, dat wij strooiden op aard.

Refrein:

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 10 juli 2022”

Reageren