2e Zomerzangavond 20 juli 2022 met koffiedrinken na de dienst

Gepubliceerd op 20 juli 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 19:30 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Organist: Gert Stad

De liederen zijn door de voorbereidingscommissie uitgekozen.

De techniek wordt verzorgd door Anthon van Dijk.

Er wordt gezongen uit de bundels: Evangelische Liedbundel, Johan de Heer, Opwekking, Liedboek voor de Kerken 1973 (psalm / gezang), Nieuwe Liedboek 2013 (psalm / lied), Zingende Gezegend, Hervormde Bundel (1938), Jeugd in Actie, Weerklank en de bundel Tussentijds.

De collecte voor de onkosten is digitaal of via een busje achter in de kerk. U kunt aan de collecte ter bestrijding van de onkosten deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek, onder vermelding van zomerzangavond.

Liturgie:

Orgelspel

PowerPoint presentatie: ‘De Natuur Wint’

Psalm 136

1.    Looft den Heer, want Hij is goed,   2. Geeft den God der goden eer,

      trouw in alles wat Hij doet.              jubelt voor den heren Heer.

      Want zijn goedertierenheid              Hij doet wond’ren, Hij alleen

      zal bestaan in eeuwigheid.               trouw door alle tijden heen.

13.  Aan den God des hemels zij

      eer en dank en heerschappij,

      want zijn goedertierenheid

      zal bestaan in eeuwigheid.

Johan de Heer 80

1.    Elk uur, elk ogenblik steun ik op U;

      Uw woord alleen, o Heer vertroost mij nu.

refrein:      Mijn ziel heeft U van node, elk uur, elk ogenblik!

                O, zegen mij, mijn Heiland! tot u kom ik!

3.    Leer mij Uw wil te doen steeds meer en meer;

      Wil aan mijn ziel Uw woord, Heer!

refrein:      Mijn ziel heeft U van node, elk uur, elk ogenblik!

                O, zegen mij, mijn Heiland! tot u kom ik!

4.    Mijn ziel zucht steeds naar U, O heilig God!

      Ik ben Uw eigendom, volzalig lot!

Refrein:     Mijn ziel heeft U van node, elk uur, elk ogenblik!

                O, zegen mij, mijn Heiland! tot u kom ik!

Opwekking 221

1.    Prijst de Heer met blijde galmen, gij, mijn ziel, hebt rijke stof.

      ‘k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof.

      ‘k Zal zolang ik ’t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied!

      Hem verhogen in mijn lied!

3.    ‘t Is de Heer, wiens alvermogen, ‘t groot heelal heeft voortgebracht.

      Die, genadig, uit de hoge, ziet, wie op zijn bijstand wacht,

      en aan elk, die Hem verbeidt, trouwe houdt in eeuwigheid.

      trouwe houdt in eeuwigheid.

5.    ‘t Is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht,

      die voor eeuwig zal regeren, van geslachte tot geslacht.

      Sion, zingt uw God ter eer, prijst zijn grootheid, looft de Heer!

      prijst zijn grootheid, looft de Heer!

Opening ds. Conny Bakhuis 

Evangelisch Liedbundel 166

1.    Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,

      laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden

      stralende zon, van onze liefde de bron,

      de toekomst ligt in uw handen !

2.    Komen wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen,

      uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen;

      Gij houdt de wacht, en ook al dreigt soms de nacht,

      reeds glanst het licht van de morgen.

4.    Vader, U loven wij, draag ons door schade en schande,

      dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;

      Christus, ons licht, op wie ons hart is gericht,

      ons leven ligt in uw handen!

Gezang 416

1.    Gelukkig is het land,                    2. Gedankt moet zijn de Heer

      dat God de Heer beschermt.             de God die eeuwig leeft

      Als daar met moord en brand            Dat Hij ons ‘t zijner eer

      de vijand rondom zwermt,               weer overwinning geeft

      en dat men meent: hij zal                Wat wonder heeft de kracht

      ‘t schier overwinnen al,                    des Heeren al gebracht

      dat dan, dat dan, dat dan                 O, Heer, O, Heer, O, Heer

      hij zelf komt tot den val.                  hoe groot is Uwer macht.

Joh. de Heer 41

1.    De nacht vlood heen, ‘t is helder dag, er is blijdschap in mijn ziel.

      Mijn vrees is weg, Gods vree woont daar er is vreugde in mijn ziel

refrein:      Er is vreugde, hemelvreugde

                hemelvreugde hier op aard’

                Te weten: Jezus mint ook mij

                is mij meer dan alles waard

4.    Door Jezus’ macht, door Hem alleen, kan ik overwinnaar zijn;

      En waar ik kom, ik jubel luid: ja, des Heilands bloed maakt rein.

refrein:      Er is vreugde, hemelvreugde

                hemelvreugde hier op aard’

                Te weten: Jezus mint ook mij

                is mij meer dan alles waard

Evangelisch Liedbundel 411   

      Jezus leeft in eeuwigheid

      zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

      Alle dingen maakt hij nieuw.

      Hij is de Heer van mijn leven.

1.    Straks als er een nieuwe dag begint,

      en het licht het van het duister wint,

      mag ik bij Hem binnen gaan,

      voor zijn troon gaan staan.

      Hef ik daar mijn loflied aan:

      Jezus leeft in eeuwigheid

      zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

      Alle dingen maakt hij nieuw.

      Hij is de Heer van mijn leven.

2.    Straks wanneer de grote dag begint,

      en het licht voor altijd overwint,

      zal de hemel opengaan,

      komt de Heer er aan.

      Heffen wij dit loflied aan:

      Jezus komt in heerlijkheid

      zijn sjaloom wordt wereldwijd.

      Alle dingen maakt hij nieuw.

      Hij is de Heer van ons leven.

Gedicht: Ingrid van Doorn

Opwekking 277      

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.

Aard’ en hemel prijzen U, glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Opwekking 123

1.    Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

      Er is geen schaduw van omkeer bij U.

      Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

      die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

refrein:      Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,

                iedere morgen aan mij weer betoond.

                Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

                Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2.    Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

      en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

      Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

      Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

refrein:      Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,

                iedere morgen aan mij weer betoond.

                Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

                Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Joh. de Heer 256

1.    Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit.

      Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.

      Tel uw zegeningen tel ze één voor één

      En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

refrein:      Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één.

                Tel ze alle en vergeet er geen.

                Tel ze alle  noem ze één voor één,

                en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

2.    Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar ter neer.

      Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer,

      Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,

      Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vliên

refrein:      Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één.

                Tel ze alle en vergeet er geen.

                Tel ze alle noem ze één voor één,

                en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

3.    Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed,

      Weet uw Hemelvader geeft u overvloed.

      Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop.

      Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.

refrein:      Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één.

                Tel ze alle en vergeet er geen.

                Tel ze alle  noem ze één voor één,

                en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Muzikaal intermezzo

Opwekking 13

1.    Jezus, Hij is Koning,                    4.    Jezus, Hij zal komen,

      Jezus, Hij is Koning,                           Jezus, Hij zal komen,

      Koning van het gans heelal.                 komen zal Hij met gejuich.

      Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:     Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:

      Jezus, Hij is Koning!                            Jezus, Hij zal komen.

opwekking 334

1.    Heer, uw licht en uw liefde schijnen

      waar U bent zal de nacht verdwijnen.

      Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

      Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

      Schijn in mij, schijn door mij.

refrein:      Kom, Jezus kom,

                vul dit land met uw heerlijkheid.

                Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

                Zend uw rivier,

                laat uw heil heel de aard’ vervullen.

                Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

2.    Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.

      Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

      Door het bloed mag ik U toebehoren.

      Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

      Schijn in mij, schijn door mij.

refrein:      Kom, Jezus kom,

                vul dit land met uw heerlijkheid.

                Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

                Zend uw rivier,

                laat uw heil heel de aard’ vervullen.

                Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

3.    Staan wij oog in oog met U Heer.

      Daalt uw stralende licht op ons neer.

      Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

      U volmaakt wie volkomen zich geven.

      Schijn in mij, schijn door mij.

refrein:      Kom, Jezus kom,

                vul dit land met uw heerlijkheid.

                Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

                Zend uw rivier,

                laat uw heil heel de aard’ vervullen.

                Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Zingende Gezegend 218 (melodie gezang 460

1.    Heer, wij zijn bijeengekomen,

      mensen, overal vandaan;

      had Gij ons niet meegenomen,

      niemand was hierheen gegaan,

      want wij schromen hier te komen,

      volop in het licht te staan.

2.    Komend uit een nacht van zonden

      staan wij voor U, groot en klein,

      en belijden onomwonden:

      schuldig zijn wij en onrein.

      Ach, wij vonden zoveel zonden

      dat zij niet te tellen zijn.

4.    Laat uw liefde ons bestralen,

      laat het licht zijn om ons heen;

      Gij vergeeft wel duizend malen

      onze zonden, één voor één.

      Als wij falen, weer verdwalen

      schijnt uw licht, uw licht alleen!

Sluiting: Jan Willem van den Oever

Nieuwe Liedboek 418

1.    God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,

      dan zal ons geen macht uit elkander drijven.

      Zijn wij in U een, samen op uw wegen

      dan wordt ons tot zegen lachen en geween

2.    Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;

      zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.

      Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,

      horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.

3.    Vrede, vrede laat Gij in onze handen,

      dat wij die als zaad dragen door de landen,

      zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,

      totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

4.    God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,

      dan zal ons geen macht uit elkander drijven.

      Zijn wij in U een, samen op uw wegen

      dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

Evangelisch Liedbundel 203

1.    Genade, zo oneindig groot.

      Dat ik, die ‘t niet verdien

      het leven vond, want ik was dood

      en blind, maar nu kan ik zien.

2.    Genade die mij heeft geleerd

      te vrezen voor het kwaad.

      Maar ook – als ik mij tot Hem keer

      dat God mij nooit verlaat.

3.    Want Jezus droeg mijn zondelast

      en tranen aan het kruis.

      Hij houdt mij door genade vast

      en brengt mij veilig thuis.

4.    Als ik daar in zijn heerlijkheid

      mag stralen als de zon,

      dan prijs ik Hem in eeuwigheid

      dat ik genade vond.

Opwekking 213 (staande)

1.    U zij de glorie, opgestane Heer!

      U zij de victorie, nu en immermeer.

      Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,

      heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.

      U zij de glorie, opgestane Heer!

      U zij de victorie, nu en immermeer.

2.    Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

      Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

      Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,

      en zegt telkenkere: Christus overwint!

      U zij de glorie, opgestane Heer,

      U zij de victorie, nu en immermeer.

3.    Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

      die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

      In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,

      niets heb ik te vrezen in leven en dood.

      U zij de glorie, opgestane Heer,

      U zij de victorie, nu en immermeer.

Orgelspel

Vandaag staat in het Jagershuis naast de Kerk de koffie klaar.

Verzorgd door J. Bonckenburg

De derde zomerzangavond is op

woensdag 10 augustus

om 19:30 uur.

Geen reactie op “2e Zomerzangavond 20 juli 2022 met koffiedrinken na de dienst”

Reageren