Kerkdienst 24 juli 2022

Gepubliceerd op 23 juli 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. G.F. Smaling uit Oegstgeest

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor Kerk-in-Actie bestemd voor het Werelddiaconaat.

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang psalm 65 vers 1

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 65 vers 2

Prediking van Gods belofte en gebod uit psalm 84 vers 1 tot en met 8

Gebed om de opening van het Woord

Eerste schriftlezing 1 Samuël 3 vers 1 tot en met 10 en vers 15

Tweede schriftlezing Openbaring 3 vers 7 en 8 en

Openbaring 21 vers 1 tot en met 6

Samenzang psalm 25 vers 2 en 7

Prediking “Open huis”

Samenzang Johan de Heer lied 140 vers 1 en 3

1   Ik zie een poort wijd open staan,   

     Waardoor het licht komt stroomen,    

     Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan             

     Om vrede te bekomen.                          

Refrein:                                                

Genade Gods, zoo rijk en vrij!

Die poort staat open, ook voor mij,

voor mij, voor mij,

staat open ook voor mij.

3   Die open poort leidt tot Gods troon:

     Ga door, laat niets u hind’ren.

     Neem op uw kruis, aanvaard de kroon,

     Die God biedt aan Zijn kind’ren.

Refrein:                                                

Genade Gods, zoo rijk en vrij!

Die poort staat open, ook voor mij,

voor mij, voor mij,

staat open ook voor mij.

Herdenking overleden gemeentelid mevrouw Wietske Stuiver

Afsluitend samenzang lied 23b vers 1

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment, de feitelijke collecte vindt digitaal of voor / na de kerkdienst plaats via de busjes.

Dankgebed en voorbede

Samenzang Slotlied (staande) gezang 456 vers 1 en 2 (lied 415)

Zegenbede, beantwoord met het zingen van vers 456 vers 3

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelisch Liedbundel 203

1.    Genade, zo oneindig groot.           2  Genade die mij heeft geleerd

      Dat ik, die ‘t niet verdien                 te vrezen voor het kwaad.

      het leven vond, want ik was dood     Maar ook – als ik mij tot Hem keer

      en blind, maar nu kan ik zien.          dat God mij nooit verlaat.

4.    Als ik daar in zijn heerlijkheid

      mag stralen als de zon,

      dan prijs ik Hem in eeuwigheid

      dat ik genade vond.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 24 juli 2022”

Reageren