Kerkdienst 31 juli 2022 na de dienst Koffiedrinken

Gepubliceerd op 30 juli 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. J. van Butselaar uit Bennebroek

Ouderling van dienst en schriftlezingen: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor Kerk-in-Actie bestemd voor het Werelddiaconaat.

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang psalm 138 vers 1 en 4

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Gebed van verootmoediging

Samenzang lied 834 vers 1 (gezang 437)

Woord van vergeving

Samenzang lied 834 vers 2

Leefregel

Samenzang lied 834 vers 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Bijbellezing oude testament Jesaja 53 vers 1 tot en met 7

Samenzang psalm 124 vers 1

Lezing uit de brief van Jacobus 3 vers 13 tot en met 18

Zingen psalm 124 vers 3

Evangelielezing Mattheus 5 vers 38 tot en met 47

Samenzang psalm 124 vers 4

Verkondiging : Zachtmoedige wijsheid

Meditatief orgelspel

Samenzang Evangelische Liedbundel 218 vers 1, 2 en 3

1.    Samen in de naam van Jezus                        2.       Heel de wereld moet het weten

       Heffen wij een loflied aan                                        Dat God niet veranderd is

       Want de Geest spreekt alle talen                            En zijn liefde als een lichtstraal

       En doet ons elkaar verstaan                                   Doordringt in de duisternis

       Samen bidden, samen zoeken                                De weg van God is niet te keren

       Naar het plan van onze Heer                                  Omdat Hij er over waakt

       Samen zingen en getuigen                                     En de Geest doorbreekt de grenzen

       Samen leven tot Zijn eer                                        Die door mensen zijn gemaakt

3     Prijs de Heer. De weg is open

       Naar de Vader naar elkaar

       Jezus Christus, Triomfator

       Mijn Verlosser, Middelaar

       Vader met geheven handen

       Breng ik U mijn dank en eer

       T’is Uw Geest die mij doet zeggen

       Jezus Christus is de Heer

Gebeden, afgesloten met “Onze Vader…”

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment, de feitelijke collecte vindt digitaal of voor / na de kerkdienst plaats via de busjes.

Samenzang Slotlied (staande) lied 315 vers 1, 2 en 3 (gezang 330)

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Joh. de Heer 928

1        Ga nu heen in vrede,                                       2   Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,                                           ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,                                            wat wij hier beleden,
samen met elkaar.                                                samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,                                        Neem van hieruit vrede,
uw gezin, uw werk,                                              vrede mee naar huis,
wilt u daaraan geven,                                           dan is vanaf heden,
dan bent u Gods kerk.                                          Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,                                            Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.                                           ga en maak het waar.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 31 juli 2022 na de dienst Koffiedrinken”

Reageren