Kerkdienst 7 augustus 2022

Gepubliceerd op 6 augustus 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. J. van Butselaar uit Bennebroek

Ouderling van dienst en schriftlezingen: Jan Willem van den Oever

Organist: Lydia van der Plas

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor Kerk-in-Actie bestemd voor het Werelddiaconaat.

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang psalm 149 vers 1 en 3

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Gebed van verootmoediging

Samenzang lied 836 vers 1 (gezang 463)

Woord van vergeving

Samenzang lied 834 vers 3

Leefregel

Samenzang lied 836 vers 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Bijbellezing oude testament Psalm 6

Samenzang lied 575 vers 1 (gezang 182)

Lezing uit de brieven Romeinen 6 vers 1 tot en met 11

Samenzang lied 575 vers 4

Evangelielezing Mattheus 11 vers 28 tot en met 30

Samenzang lied 575 vers 6

Verkondiging Bevrijd van schuld

Meditatief orgelspel

Samenzang Evangelische Liedbundel 299 vers 1 en 2

1  Welk een vriend is onze Jezus,                2  Leidt de weg soms door verzoeking,

    die in onze plaats wil staan!                       dat ons hart in ’t strijd-uur beeft,

    Welk een voorrecht, dat ik door Hem           gaan wij dan met al ons strijden,

    altijd vrij tot God mag gaan.                      tot Hem die verlossing geeft.

    Dikwijls derven wij veel vrede,                   Kan een vriend ooit trouwer wezen

    dikwijls drukt ons zonde neer.                    dan Hij, die ons lijden draagt?

    juist omdat wij ’t al niet brengen                 Jezus biedt ons aan genezing;

    in ’t gebed tot onze Heer.                          Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

Gebeden, afgesloten met “Onze Vader…”

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment, de feitelijke collecte vindt digitaal of voor / na de kerkdienst plaats via de busjes.

Samenzang Slotlied (staande) Evangelische Liedbundel 382

Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus licht van de wereld, vernieuw ons. Levend woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:    Kom Jezus kom Vul dit land met Uw heerlijkheid.

               Kom Heilige Geest, stort op ons uw vuur.

          Zend uw rivier, laat u heil heel de aard vervullen.

          Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, Toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:    Kom Jezus kom Vul dit land met Uw heerlijkheid.

               Kom Heilige Geest, stort op ons uw vuur.

          Zend uw rivier, laat u heil heel de aard vervullen.

          Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint

Staan wij oog in oog met U Heer, daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, U volmaakt die volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:    Kom Jezus kom Vul dit land met Uw heerlijkheid.

               Kom Heilige Geest, stort op ons uw vuur.

          Zend uw rivier, laat u heil heel de aard vervullen.

          Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Lied van de Muur (via de schermen) JdH 287 vers 1, 4 en 5

1 Vreugde, vreugde, louter vreugde           4  Open nu ook onze ogen

        is bij U van eeuwigheid,                            voor het ware vreugdelicht

        Schepper, die ’t heelal verheugde,               opdat wij uw naam verhogen

        Bron van eeuw’ge vreugde zijt.                   juichend voor uw aangezicht

        Gij, die woont in licht en luister,                  want in Christus komt Gij nader

        drijft de schaduwen uiteen.                        hem, die onder zonde zucht,

        Hij, die zoekend doolt in ’t duister,              Ieder wil Gij zijn een Vader

        vindt het licht bij U alleen.                         die in Jezus tot u vlucht.

     Wil van ons uw vreugde geven,

        hef ons op tot U omhoog,

        Gever van onsterf’lijk leven,

        die tot ons U nederboog.

        Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,

        onbevreesd in smart en pijn.

        Laat ons Heer, door uwe liefde

        eeuwig in uw vreugde zijn.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 7 augustus 2022”

Reageren