Kerkdienst 4 september 2022 viering Heilig Avondmaal

Gepubliceerd op 4 september 2022 door Alex onder Nieuws

Voorganger ds. Conny Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Avondmaalscollecte: Stem in de Stad.

-voor de Kerkrentmeesters bestemd voor Eredienst en Pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang lied 283 vers 1, 2 en 3

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang lied 283 vers 4 en 5

Gebed om ontferming

Samenzang lied 221

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing Handelingen 9 vers 1 tot en met 8

Samenzang lied 908 vers 3 en 6 (gezang 430)

Tweede Schriftlezing 1 Timoteüs 1 vers 1 tot en met 5 en 12 tot en met 17

Samenzang lied 680 vers 1 en 4 (gezang 250)

Verkondiging

Samenzang lied 912 vers 1, 2, 3 en 6 (gezang 473)

Herdenking de heer Iene Gabel

Afgesloten met het zingen van lied 913 vers 1 en 4

Viering Heilig Avondmaal

Geloofsbelijdenis (gesproken) staande

Samenzang lied 412 vers 1 (gezang 399)

Uitnodiging en inleiding

Inzettingswoorden

Gebed, afgesloten met het Onze Vader

Vredegroet

Voor het delen van brood en wijn

Samenzang lied 381 vers 2 en 5 (gezang 358)

Delen van brood en wijn

Na het delen van brood en wijn

Samenzang lied 381 vers 6

Dankgebed

Samenzang Slotlied (staande) lied 838 vers 1 en 2 (gezang 481)

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 4 september 2022 viering Heilig Avondmaal”

Reageren