Herdenkingsdienst 20 november 2022

Gepubliceerd op 19 november 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. E.A.J. Heikoop uit Harmelen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie.

-de voor eredienst en pastoraat (kerkrentmeesters).

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang gezang 399 vers 1

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm 122 vers 1 en 3

Wetslezing

Samenzang psalm 43 vers 3, 4 en 5

Gebed bij de opening van de schrift

Eerste Schriftlezing 1 Korinthe 15 vers 50 tot en met 58

Tweede schriftlezing 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18

Samenzang lied 769 vers 1, 2, 4 en 6 (gezang 300)

Verkondiging

Samenzang gezang 758 (gezang 93)

Herdenking overleden gemeenteleden

Afgesloten met het zingen van psalm 103 vers 6 en 7

(deze tekst wordt niet geprojecteerd, vandaar hier weergegeven)

6     De mens is aan het sterven prijs gegeven,              7     Maar ’s Heren gunst zal over die Hem vrezen,

       gelijk het gras kortstondig is zijn leven,                          in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,

       en als een bloem die naar de zon zich keert,                   en Zijn gerechtigheid de eeuwen door.

       maar die ten prooi valt aan de barre winden,                  Zijn heil omsluit de komende geslachten;

       en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.                 zo volgen zij die Zijn verbond betrachten,

       Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.                van Zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) psalm 4 vers 3

Wegzending en Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de Muur (via de schermen) lied 416

Orgelspel

Geen reactie op “Herdenkingsdienst 20 november 2022”

Reageren