Eerste Advent 27 nov 2022

Gepubliceerd op 26 november 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie.

-de voor eredienst en pastoraat (kerkrentmeesters).

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang

lied 432a, psalm 25 vers 1 en 2, lied 432a

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Aanvangstekst: Romeinen 13 vers 14 ‘Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten.’

Samenzang lied 439 vers 1 en 4 (gezang 126)

Gebed om vergeving

Samenzang lied 482 vers 3

Woorden van leven uit Romeinen 13 vers 8 tot en met 12

Samenzang lied 445 vers 1 en 2 (gezang 129)

Gebed om  de opening van het Woord

Samenzang lied 440 vers 2 (gezang 127)

Eerste Schriftlezing Jesaja 2 vers 1 tot en met 5

Tweede schriftlezing Mattheüs 24 vers 32 tot en met 36

Samenzang lied 447 (gezang 23)

Verkondiging “niet geschikt voor oorlog”

Samenzang lied 1016

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) lied 1010 vers 2 en 3

Wegzending en Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de Muur (via de schermen) Weerklank 200; Evangelische liedbundel 109

Vers 1

Al wie dolend in het donker

in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder

op de nieuwe morgen wacht.

Wijsheid wordt aan u verkondigd

door een koning zonder macht.

Vers 2

Onze lasten zal Hij dragen,

onze onmacht totterdood,

geeft als antwoord op ons vragen

ons Zichzelf als levensbrood.

Nieuwe vrede zal er dagen,

liefde straalt als morgenrood.

Vers 3

Tot de groten zal Hij spreken

even weerloos als een lam,

het geknakte riet niet breken,

Hij bewaakt de kleine vlam:

hoort en ziet het levend teken

van een God die tot ons kwam.

Vers 4

Dor en droog geworden aarde

die om dauw en regen vraagt,

dode mens die snakt naar adem,

wereld die om vrede vraagt.

Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam

die mijn welbehagen draagt.

Orgelspel

Geen reactie op “Eerste Advent 27 nov 2022”

Reageren