Tweede Advent & koffiedrinken na de dienst

Gepubliceerd op 2 december 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger de heer E.J. Bergman uit Katwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBG-vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie.

-de voor eredienst en pastoraat (kerkrentmeesters).

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staande) samenzang gezang 26, vers 1 en 2

Stil gebed

Votum

Samenzang psalm 98 vers 1 en 2

Regel voor ons leven

Samenzang Opwekking lied 642

Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag.

’t Is een stroom van uw genade, waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer.

Leid mij steeds weer naar het water, ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag.

’t Is een stroom van uw genade, waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

(Refrein)

Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water; ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Gebed

Schriftlezing Ruth 2

Samenzang gezang 293 vers 1, 3 en 4 (lied 913)

Preek “Verwachten”

Samenzang gezang 118 (lied 442)

Dankgebed en voorbeden

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) Joh. de Heer lied 602 vers 1 en 2

(melodie bundel 1938)

1    Hoe zal ik U ontvangen,                       2    Uw Sion strooit U palmen

      hoe wilt Gij zijn ontmoet,                           en twjigen voor de voet,

      O, ‘s werelds hoogst verlangen,                  en ik breng U in psalmen

      des sterv’lings zaligst goed?                       mijn jubelende groet.

      Dat ons uw Geest verlichte                        Mijn hart ’t feestkleed dragen

      Houdt zelf de fakkel bij,                             Van altijd jeugdig groen,

      Die, Heer ! ons onderrichte                        En van uw lof gewagen

      Wat U behaaglijk zij !                                zoveel mijn lied kan doen.

Wegzending en Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de Muur (via de schermen) Lied 413 vers 1 en 3 (gezang 444)

Orgelspel

Geen reactie op “Tweede Advent & koffiedrinken na de dienst”

Reageren