Liturgie Kerstsamenzang 18 december 2022

Gepubliceerd op 18 december 2022 door Alex onder Nieuws

U kunt de dienst beluistern en zien via:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Organist: Gert Stad

Techniek verzorgd door Jan Willem van den Oever.

We zingen de bekende kerstliederen uit diverse bundels.

De collecte voor de onkosten is digitaal of via een busje achter in de kerk. U kunt aan de collecte ter bestrijding van de onkosten deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek, onder vermelding van kerstsamenzang.

Liturgie:

Orgelspel

PowerPointpresentatie: ‘Kerstfeest – vrede op aarde’

Komt allen te samen

1   Komt allen tezamen,

     jubelend van vreugde:

     komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

     Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

     Komt, laten wij aanbidden,

     komt, laten wij aanbidden,

     komt, laten wij aanbidden die Koning.

2   De hemelse englen

     riepen eens de herders

     weg van de kudde naar ‘t schamel dak.

     Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!

     Komt, laten wij aanbidden,

     komt, laten wij aanbidden,

     komt, laten wij aanbidden, die Koning.

3   Het licht van de Vader,

     licht van den beginne,

     zien wij omsluierd, verhuld in ‘t vlees:

     goddelijk Kind, gewonden in de doeken!

     Komt, laten wij aanbidden,

     komt, laten wij aanbidden,

     komt, laten wij aanbidden die Koning.

4   O Kind, ons geboren,

     liggend in de kribbe,

     neem onze liefde in genade aan!

     U, die ons lief hebt, U behoort ons harte!

     Komt, laten wij aanbidden,

     komt, laten wij aanbidden,

     komt, laten wij aanbidden die Koning

(melodie God rest you Merry)

1   Wij trekken in een lange stoet

     op weg naar Betlehem,

     wij gaan uw koning tegemoet,

     o stad Jeruzalem!

     Gezegend die zijn komst begroet

     en knielen wil voor Hem!

Refrein:  Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,

             Wij loven U, koning en Heer!

4   Wij gaan op weg naar Betlehem,

     daar ligt Hij in een stal

     die koning in Jeruzalem

     voor eeuwig wezen zal!

     Laat klinken dan met luider stem

     en blij bazuingeschal:  

Refrein:  Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,

             Wij loven U, koning en Heer!

Hoe zal ik U ontvangen

1   Hoe zal ik U ontvangen,             3   Ver van de troon der tronen

     hoe wilt Gij zijn ontmoet,                en ’s hemels zonneschijn

     der wereld hoogst verlangen,           wilt Ge onder mensen wonen,

     des harten heiligst goed?                 der mensen broeder zijn.

     Wil zelf uw fakkel dragen                 Met God wilt Ge ons verzoenen,

     in onze duisternis,                          tot God heft Ge ons omhoog,

     opdat wat U behage                       en onder millioenen

     ons klaar en zeker is.                      hebt Gij ook mij in ’t oog.

7   Nog eens zal Hij verschijnen

     als richter van ’t heelal,

     die ’t hoofd van al de zijnen

     voor eeuwig kronen zal.

     Nog is die dag verborgen,

     wacht hem gelovig af,

     terwijl de grote morgen

     reeds schemert boven ’t graf.

Opening door Janny Gerritsen

De herdertjes lagen bij nachte

1   De herdertjes lagen bij nachte       2   Toen zij er te Bethlehem kwamen

     zij lagen bij nacht in het veld             daar schoten drie stralen dooreen

     zij hielden vol trouwe de wachte         een straal van omhoog, zij vernamen

     zij hadden hun schaapjes geteld.        een straal van ’t kribje beneên.

     Daar hoorden zij d’engelen zingen      Toen vlamd’er een straal uit hun ogen

     hun liederen vloeiend en klaar           en viel op het Kindeke teer

     de herders naar Bethlehem gingen      zij stonden tot schreiens bewogen

     ’t liep tegen het nieuwe jaar.             en knielden bij Jezus neer.

In de stad van koning David

1   In de stad van koning David

     zoals reeds lang was voorzegd,

     werd een baby door zijn moeder

     in een kribbe neergelegd

     Jezus Christus was dat kind,

     door Maria teer bemind.

2   Hij kwam uit de hoge hemel,       4   Eenmaal zien ook onze ogen

     Hij de koning van ’t heelal               Hem, die ons zijn liefde toont,

     Heel eenvoudig was zijn woning        want dat kind is onze Heiland

     en zijn wieg stond in een stal.          die nu in de hemel woont

     Armen riep Hij in zijn kring,             Hij brengt al Gods kind’ren thuis

     toen Hij door de hemel ging.            bij Hem in het vaderhuis.

Blaas de bazuin en sla de trom

1   Blaas de bazuin en sla de trom

     Geboren is Gods kind

     Laat alle klokken luiden gaan

     Komt zingend rond de kribbe staan

     Zijn koninkrijk begint, zijn koninkrijk begint

     Hosanna, hosanna, zijn rijk begint

2   Blaas de bazuin, de loftrompet

     En richt hoog op uw hoofd

     De toekomst staat in deze ster

     Nu is de vrede niet meer ver

     De dag die God beloofd, de dag die God beloofd

     Hosanna, de dag die god beloofd

4   Blaas de bazuin en sla de trom

     En roept Victoria !

     Geen leven is nu zonder zin

     Gegeven is een nieuw begin

     O zing: Halleluja, o zing: Halleluja

     Hosanna, o zing: Halleluja

Daar ruist langs de wolken

1   Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam

     die hemel en aarde verenigt te zaam.

     Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,

     hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

     Kent gij, kent gij die naam nog niet,

     die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

2   Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,

     want Hij kwam om zalig te maken op aard.

     Zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf,

     genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.

     Kent gij, kent gij die Jezus niet,

     die om ons te redden de hemel verliet.

3   Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof

     en d’ engelen zingen voortdurend zijn lof.

     O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,

     dan hieven wij juichend een jubeltoon aan.

     Jezus, Jezus, uw naam zij d’ eer,

     want Gij zijt der mensen en engelen Heer.

Muzikaal intermezzo door Gert Stad

De eerste Kerst (noël)

1   In het diepst van de nachtis het wonder geschied,

     brak het licht door de heemlen klonk ’t engelen lied.

     Aan herders in het veld bij hun schaapjes op wacht;

     is het eerst van de mensen de boodschap gebracht;

     Now-ell, now-ell, now-ell, now-ell,

     kom naar de koning van Israël.

2   Zij zagen naar omhoog in de lucht blonk een ster;

     zo hoog uit het oosten zo stralend van ver.

     De aarde werd vervuld aan zijn hemelse licht

     als een glimlach van God naar de mensen gericht.

     Now-ell, now-ell, now-ell, now-ell,

     kom naar de koning van Israël.

3   En de ster die ging hun voor en zij boog naar noordwest;

     boven Bethlehem scheen zij, daar kwam zij tot rust.

     Daar bleef zij stille staan, scheen zij klaar als de dag

     naar de plaats van de stal waar het Jezus kind lag.

     Now-ell, now-ell, now-ell, now-ell,

     kom naar de koning van Israël.

Nu daagt het in het oosten

1   Nu daagt het in het oosten,         2   De duisternis gaat wijken

     het licht schijnt overal:                   van de eeuwenlange nacht.

     Hij komt de volken troosten,            Een nieuwe dag gaat prijken

     die eeuwig heersen zal.                   met ongekende pracht.

3   Zij, die gebonden zaten              4   De zonne, voor wier stralen

     in schaduw van de dood,                 het nacht’lijk duister zwicht,

     van God en mens verlaten               en die zal zegepralen,

     begroeten ’t morgenrood.                is Christus, ’t eeuwig licht!

5   Reeds daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal:

     Hij komt de volken troosten,

     die eeuwig heersen zal.

Er is een roos ontloken

1   Er is een roos ontloken               2   Die roos van ons verlangen,

     uit barre wintergrond,                     dat uitverkoren zaad,

     zoals er was gesproken                   is door een maagd ontvangen

     door der profeten mond.                  uit Gods verborgen raad.

     En Davids oud geslacht                   Maria was bereid,

     is weer opnieuw gaan bloeien           toen Gabriël haar groette

     in ’t midden van de nacht.               in ’t midden van de tijd.

3   Die bloem van Gods behagen

     heeft, naar Jesaja sprak,

     de winterkou verdragen

     als allerdorste tak.

     O roos als bloed zo rood,

     God komt zijn volk bezoeken

     in ’t midden van de dood.

Heerlijk klonk het lied der Eng’len

1   Heerlijk klonk het lied der Eng’len,

     in het veld van Ephrata:

     Ere zij God in de hoge,

     looft de Heer, Halleluja!

Refrein:  Vrede zal op aarde dagen,

     God heeft in de mens behagen;

     zalig, die naar vrede vragen,

     Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

2   Jezus kwam op aarde neder

     als een kindje klein en teer;

     Maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,

     Hij was aller Hoofd en Heer.

Refrein

4   Leer ons bij Uw kribbe buigen,

     leer ons knielen bij Uw kruis,

     leer ons in Uw naam geloven,

     neem ons eens in ’t Vaderhuis.

Refrein

Gedicht door Tineke de Vries

Eer zij God in onze dagen

1   Eer zij God in onze dagen,

     eer zij God in deze tijd.

     Mensen van het welbehagen,

     roept op aarde vrede uit.

     Gloria in excelsis Deo,

     Gloria in excelsis Deo.

2   Eer zij God die onze Vader

     en die onze Koning is.

     Eer zij God die op de aarde

     naar ons toe gekomen is.

     Gloria in excelsis Deo,

     Gloria in excelsis Deo.

3   Lam van God, Gij hebt gedragen

     alle schuld tot elke prijs,

     geef in onze levensdagen

     peis en vreê kyrieleis.

     Gloria in excelsis Deo,

     Gloria in excelsis Deo.

Laat ieder het horen

1   Laat ieder het horen,

     dat eens werd geboren,

     de Redder der wereld,

     de Heer van ’t heelal.

     De engelen melden, in Efratha’s velden,

     dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.

Refrein:  Komt, laten wij eren, de Here der Heren,

             zo groot van ontferming en van gena.

             Want Hij wil ons geven,

             dicht bij Hem te leven.

             De Heiland der wereld, halleluja!

2   En herders, zij kwamen

     bij ’n kribbe te samen,

     omringden eerbiedig het Kindeke teer.

     De flonk’rende sterre,

     riep wijzen van verre;

     zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.

Refrein

In Bethlehems stal

1   In Bethlehems stal lag Christus de Heer

     in doeken gehuld, als kindje terneer

     Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis

     Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis

2   Zo arm werd de Heer, der engelen Heer

     Die zondaren mint, zo nameloos teer

     Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij

     zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

3   Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart

     bij U wil ik zijn in blijdschap en smart

     Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint

     dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind.

Daar is uit s’ werelds duistere wolken

1   Daar is uit ’s werelds duistre wolken

een licht der lichten opgegaan.

     Komt tot zijn schijnsel, alle volken,

     en gij, mijn ziele, bid het aan!

     Het komt de schaduwen beschijnen,

     de zwarte schaduw van de dood.

     De nacht der zonde zal verdwijnen,

     genade spreidt haar morgenrood.

3   Wat heil, een Kind is ons geboren,       2   O Vredevorst, Gij kunt gebieden

     een Zoon gegeven door Gods kracht!        de vreed’ op aard’ en in mijn ziel!

     De heerschappij zal Hem behoren,            Doe alle volken tot U vlieden,

     zijn last is licht, zijn juk is zacht.              dat al wat ademt voor U kniel!

     Zijn naam is ‘Wonderbaar’, zijn daden       Des Heren ijver zal bewerken,

     zijn wondren van genaad’ alleen.              dat Hij de zetel, U bereid,

     Hij doet ons, hoe met schuld beladen,       met recht en met gericht zal sterken.

     verzoend voor ’t oog des Vaders treên.      Hem zij de lof in eeuwigheid!

Sluiting: ds. Conny Bakhuis

Eens, onder het sterrenschijnsel (The Rose)

1   Eens, onder het sterrenschijnsel      2     Nooit scheen er op deze aarde

     lag een Kindje, klein en teer                 zo immens veel heil en licht!

     tussen strooisel en wat doeken             ‘t Kind, dat kwam om onze zonden

     in een kleine kribbe neer.                     heeft de weg weer opgericht

     ‘t Licht der wereld werd geboren,          die ons leidt naar God de Vader!

     midden in een donk’re stal.                   Dwars door ‘t donker aardse dal

     Glorie, amen, halleluja                         wil Hij ons genadig leiden

     voor de Schepper van ‘t heelal!             naar de Schepper van ‘t heelal.

3   Glorie, amen, halleluja!

     Ode aan het Koningskind,

     die ons met Zijn trouwe liefde

     en genadeduur bemint.

     ‘t Duister moest voor eeuwig wijken,

     ‘t Licht schijnt hier en overal!

     Glorie, amen, halleluja

     voor de Schepper van ‘t heelal!

Stille nacht

1   Stille nacht, heilige nacht!           2  Hulploos Kind, heilig Kind,

     Davids Zoon, lang verwacht,          dat zo trouw zondaars mint,

     die miljoenen eens zaligen zal,        ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

     wordt geboren in Bethlehems stal,   wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

     Hij, der schepselen Heer,               Leer me U danken daarvoor.

     Hij, der schepselen Heer.               Leer me U danken daarvoor.

3   Stille nacht, heilige nacht!

     Vreed’ en heil wordt gebracht

     aan een wereld, verloren in schuld;

     Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

     Amen, Gode zij eer!

     Amen, Gode zij eer!

Ere zij God (staande)

Ere zij God, ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge, Ere zij God in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde!

In de mensen, in de mensen een welbehagen

in de mensen een welbehagen, een welbehagen!

Ere zij God, ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Amen, amen.

De collecte voor de onkosten is digitaal of

bij de uitgang van de kerk.

Wij wensen u

Gezegende Kerstdagen

en een

voorspoedig Nieuwjaar

Na afloop van de samenzang is er Glühwein

(of warme chocomelk) met kerststol in het Jagershuis.

U bent allen van harte welkom

Geen reactie op “Liturgie Kerstsamenzang 18 december 2022”

Reageren