Kerstnachtdienst in Abbenes

Gepubliceerd op 24 december 2022 door Alex onder Nieuws

Protestantse Kerk Abbenes, Hoofdvaart 1764. 2157 NC Abbenes

Link om de dienst te beluisteren: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11201

Aanvang 22:45 uur

Medewerking van het koor ‘Samen op Weg’.

Kerk open om 22:30 uur en gelegenheid voor het drinken van chocomelk of glühwein.

Liturgie kerstnachtdienst Abbenes 2022

Voor de dienst zingen we:

Lied 477 : 1 – 4

1   Komt allen tezamen,

     jubelend van vreugde:

     komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

     Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

     Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

     komt, laten wij aanbidden die Koning.

2   De hemelse eng’len

     riepen eens de herders

     weg van de kudde naar ’t schamel dak.

     Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!

     Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

     komt, laten wij aanbidden die Koning.

3   Het licht van de Vader,

     licht van den beginne,

     zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:

     goddelijk Kind, gewonden in de doeken!

     Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

     komt, laten wij aanbidden die Koning.

4   O Kind, ons geboren,

     liggend in de kribbe,

     neem onze liefde in genade aan!

     U, die ons lief hebt, U behoort ons harte!

     Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

     komt, laten wij aanbidden die Koning.

Op de melodie van lied 791

Door het donker hier gekomen, aangetrokken tot het licht,

willen wij het Kind bezingen dat op aarde vrede sticht.

In dit kind staat het te lezen hoe God zich ons allen dacht:

Zie de toekomst, hier geboren voor het menselijk geslacht.

In dit kind is klaar geworden hoe God ook het donker door

heel zijn goede schepping trouw blijft. Deze ster wijst ons het spoor!

Oude dromen, haast vervlogen, uit een lang voorbije tijd.

Zingen wij ons nieuw te binnen door de hemel begeleid.

En met allen die gegaan zijn met de dromen van oudsher,

zoeken wij naar nieuwe wegen bij het lichten van de ster.

Zolang wij nog durven dromen, uitzien naar wat toekomst biedt,

zullen wij ons laten leiden door dit Kind, dit licht, dit lied.

Heerlijk klonk het lied der eng’len

Heerlijk klonk het lied der Eng’len, in het veld van Ephrata:

ere zij God in de hoge, looft de Heer, Halleluja

Refrein: Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen;

zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Jezus kwam op aarde neder als een kindje klein en teer;

maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, Hij was aller Hoofd en Heer.

Refrein

Leer ons bij Uw kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis,

leer ons in Uw naam geloven, neem ons eens in ’t Vaderhuis.

Refrein

Wat al eeuwen is verteld (Mel.: Midden in de winternacht)

Wat al eeuwen is verteld, waar wij ook van dromen.

Wat door velen is voorspeld, gaat dat nog eens komen?

Wanneer eindigt toch de nacht? Komt de tijd door ons verwacht?

Breekt het licht zich baan, vangt de vrede aan?

God wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren

en zult U regeren?

U die leeft in deze tijd, open wijd uw oren.

Hij die tot de vrede leidt, wordt bij ons geboren.

Luister naar wat Hij u zegt, dan komt ieder tot haar recht.

Wordt de droom verstaan, breekt de toekomst aan,

keer u om, laat alom vrede zien en horen,

Christus is geboren!

Wanneer komt de dood niet meer telkens tussenbeide?

Liggen leeuw en bokje neer aan elkanders zijde?

Spelen kind’ren met een slang, is geen mens en dier meer bang?

Wordt het leven waar, voor en met elkaar?

God wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren,

en zult U regeren?

Welkom

Lied 478 : 1 en 2 (staande)

1   Komt, verwondert u hier, mensen,

     ziet, hoe dat u God bemint,

     ziet vervuld der zielen wensen,

     ziet dit nieuwgeboren kind!

     Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,

     ziet, die vorst is, zonder pracht,

     ziet, die ’t al is, in gebreken,

     ziet, die ’t licht is, in de nacht,

     ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,

     wordt verstoten, wordt veracht.

2   Ziet, hoe dat men met Hem handelt,

     hoe men Hem in doeken bindt,

     die met zijne godheid wandelt

     op de vleugels van de wind.

     Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden

     zonder teken van verstand,

     die de hemel moet verblijden,

     die de kroon der wijsheid spant.

     Ziet, hoe tere is de Here,

     die ’t al draagt in zijne hand.

Bemoediging en groet

We zingen: lied 478 : 4

4   O Heer Jesu, God en mense,

     die aanvaard hebt deze staat,

     geef mij wat ik door U wense,

     geef mij door uw kindsheid raad.

     Sterk mij door uw tere handen,

     maak mij door uw kleinheid groot,

     maak mij vrij door uwe banden,

     maak mij rijk door uwe nood,

     maak mij blijde door uw lijden,

     maak mij levend door uw dood!

(We gaan weer zitten)

Gedachte over kerst

We zingen: Daar is uit ’s werelds duis’tre wolken

1   Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

     een licht der lichten opgegaan.

     Komt tot zijn schijnsel alle volken

     en gij, mijn ziele, bid het aan!

     Het komt de schaduwen beschijnen:

     de zwarte schaduw van de dood.

     De nacht der zonde zal verdwijnen,

     genade spreidt haar morgenrood.

  Wat heil, een Kind is ons geboren,

     een Zoon gegeven door Gods kracht!

     De heerschappij zal Hem behoren,

     zijn last is licht, zijn juk is zacht.

     Zijn naam is “Wonderbaar”, zijn daden

     zijn wond’ren van genaad’ alleen.

     Hij doet ons, hoe met schuld beladen,

     verzoend voor ’t oog des Vaders treên.

Gebed van de kerstnacht

Het koor zingt:    ‘t Was nacht in Bethl’hems dreven

                        Er klinkt een lied door de lucht

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 9 : 1 – 2 en 5 – 6

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt

ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen.

2 U hebt het volk weer groot gemaakt,

diepe vreugde gaf u het,

blijdschap als de vreugde bij de oogst,

zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;

de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:

Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.

Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren,

de HEER van de hemelse machten.

We zingen: Lied 473

Er is een roos ontloken

uit barre wintergrond,

zoals er was gesproken

door der profeten mond.

En Davids oud geslacht

is weer opnieuw gaan bloeien

in ’t midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,

dat uitverkoren zaad,

is door een maagd ontvangen

uit Gods verborgen raad.

Maria was bereid,

toen Gabriël haar groette

in ’t midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen

heeft, naar Jesaja sprak,

de winterkou verdragen

als allerdorste tak.

O roos als bloed zo rood,

God komt zijn volk bezoeken

in ’t midden van de dood.

Schriftlezing: Lucas 2: 1 – 7

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

We zingen: ’t is geboren het goddelijk kind

(Refrein:)‘t Is geboren het God’lijk Kind,

komt, herders speelt op uw feestschalmeien.

‘t Is geboren het God’lijk Kind,

dat ons allen zo teer bemint.

‘k Zie een engel die daar gezwind,

dalend over de groene weiden,

‘k zie een engel die daar gezwind,

bij hun schaapjes de herders vindt.

(Refrein)

Schrikt niet, herders, weest blij gezind,

laat uw schaapkens in die valleien.

Schrikt niet, herders, weest blij gezind,

nu gij daar de Verlosser vindt.

(Refrein)

In een stal ligt dat God’lijk Kind,

op wat stro moet ‘t zijn leden spreien.

In een stal ligt dat God’lijk Kind,

waar zijn moeder ‘t in doeken windt.

Vervolg Lucas 2: 8 – 14

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een kribbe ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Lied 481 : 1 en 2

  Hoor, de englen zingen de eer

     van de nieuw geboren Heer!

     Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:

     God verzoent der mensen schuld.

     Voegt u, volken, in het koor,

     dat weerklinkt de hemel door,

     zingt met algemene stem

     voor het kind van Bethlehem!

     Hoor, de englen zingen de eer

     van de nieuw geboren Heer!

2   Hij, die heerst op ’s hemels troon,

     Here Christus, Vaders Zoon,

     wordt geboren uit een maagd

     op de tijd die God behaagt.

     Zonne der gerechtigheid,

     woord dat vlees geworden zijt,

     tussen alle mensen in

     in het menselijk gezin.

     Hoor, de englen zingen de eer

     van de nieuw geboren Heer!

Vervolg lezing: Lucas 2: 15-20

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de kribbe lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.

Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

We zingen: Lied 485

vrouwen: Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?

mannen: Ik heb eens gekeken in een oude stal,

daar zag ik een wonder, dat ‘k vertellen zal.

vrouwen: Zeg eens herder, wat heb jij gezien?

mannen: ‘k Zag een os en ezel bij een voederbak.

’t Was er koud en donker, tocht kwam door het dak.

vrouwen: Zeg eens herder, zag je daar nog meer?

mannen: Ja, ik zag een kindje, huilend van de kou

en daarbij stond Jozef die ’t warmen wou.

vrouwen: Zeg eens herder, zag je soms nog meer?

mannen: ‘k Zag toen dat Maria ’t kind in d’armen nam.

Os en ezel keken, ook een heel klein lam.

vrouwen: Zeg eens herder, is het lief en schoon?

mannen: Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan,

schoner dan de hemel, waar de sterren staan!

vrouwen: Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?

mannen: Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen.

Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen.

Overdenking

We zingen:

Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal.

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint.

Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!

Vreed’ en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!

Het koor zingt:    Vrede op aarde

                        Een nieuwe morgen

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – onze Vader

Collecten

Aandacht voor de (uitgangs)collecte à bestemd voor Oekraïne voor de aanschaf van kachels en aggregaten. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

NL79 RABO 0373 7099 51  t.n.v. Diaconie PG Abbenes onder vermelding van Kerstcollecte Oekraïne.

Zingen: Lied 486

Midden in de winternacht, ging de hemel open.

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen

bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,

want het aardse paradijs is vannacht gekomen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

Zie, reeds staat de morgenster, stralend in het duister,

want de dag is niet meer ver, bode van de luister,

die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan,

laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,

kere om, kere om, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

Met de zegen van God gaan wij de nacht in naar de morgen

Als antwoord zingen we samen met het koor: Ere zij God

Ere zij God, In de hoge,

Vrede op aarde

In de mensen, een welbehagen

Ere zij God in de hoge,

Vrede op aarde

In de mensen Een welbehagen

Ere zij God, In de hoge,

Vrede op aarde,

In de mensen, Een welbehagen

Amen

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2023

Geen reactie op “Kerstnachtdienst in Abbenes”

Reageren