Nieuwjaarsdienst 8 januari 2023

Gepubliceerd op 7 januari 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl

en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. Han van Popering uit Aalsmeer

Ouderling van dienst: Arno van Doorn

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie.

-de voor eredienst en pastoraat (kerkrentmeesters).

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Dienst van voorbereiding

Intochtslied (staande) samenzang lied 513 alle verzen (gezang 1)

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Samenzang psalm 100 vers 1 en 2

Gebed om ontferming

Samenzang lied 705 vers 1 en 2 (gezang 255)

Woorden van toewijding uit Mattheüs 22

Samenzang lied 705 vers 3 en 4

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het woord

Samenzang psalm 103 vers 1 en 2

1e Schriftlezing Psalm 103 vers 8 tot en met 14

Samenzang psalm 103 vers 6

2e Schriftlezing Psalm 103 vers 17 tot en met 20

Samenzang psalm 103 vers 9

3e Schriftlezing Efeziërs 1 vers 3 tot en met 6

Samenzang lied 512 vers 1 en 7  (gezang 446)

Uitleg en verkondiging “Gezegende mensen”

Samenzang lied 518 vers 1 (gezang 157)

Herdenking overleden gemeentelid Janke de Vos-Veenstra

Afgesloten met het gezamenlijk zingen van gezang 300 vers 1 en 3 (lied 769)

Dienst van delen, gebeden en zegen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) lied 518 vers 3

Wegzending en Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de Muur (via de schermen) lied 425

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar de beste wensen toe te wensen in het Jagershuis.

Onder het genot van een oliebol of appelflap

Geen reactie op “Nieuwjaarsdienst 8 januari 2023”

Reageren