Kerkdienst 22 januari 2023

Gepubliceerd op 21 januari 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger Ds. Maaike de Goei-Jansma uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBG’51.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie.

-de voor de catechese.

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang lied 283 vers 1, 2, 4 en 5

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Aanvangstekst (Jesaja 9:5): Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader Vredevorst.

Samenzang psalm 67 vers 1 en 2

Geloofsbelijdenis van Nicea

Samenzang lied 919 vers 1, 2 en 4 (gezang 483)

Moment voor jong en oud

Samenzang Evangelische liedbundel 30

Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën,

Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons

En des Heren trouw is tot in eeuwigheid.

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelujah,

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelujah.

Gebed

Bijbellezing Marcus 1 vers 21 tot en met 39

Samenzang lied 240 vers 1, 4 en 6 (gezang 316)

Verkondiging: In gesprek met…..

Samenzang lied 837 vers 1 en 2

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) op melodie van gezang 434 een lied van Jacqueline Roelofs

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,

ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.

Wees niet bevreesd,

ga en vertrouw op de Geest

die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.

Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.

Houd op het Licht

altijd je ogen gericht.

Dat zal je kracht zijn voor morgen

Wegzending en Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 203 vers 1 en 4

1     Genade, zo oneindig groot.                              4   Als ik daar in zijn heerlijkheid

       dat ik, die ’t niet verdien                                        mag stralen als de zon,

       het leven vond, want ik was dood                        dan prijs ik Hem in eeuwigheid

       en blind, maar nu kan ‘k zien.                               dat ik genade vond.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 22 januari 2023”

Reageren