Kerkdienst 5 februari 2023

Gepubliceerd op 4 februari 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Lydia van der Plas

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV’21

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie en specifiek voor het werelddiaconaat.

-de voor instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang psalm 92 vers 1 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang gezang 434 vers 1 en 2 (lied 868)

Kyrie Gebed

Samenzang gezang 434 vers 3 en 4

Richtlijnen

Samenzang gezang 434 vers 5

Gebed

Samenzang gezang 250 vers 4 en 5 (lied 680)

1e Schriftlezing Jeremia 7 vers 16 tot en met 11

Samenzang gezang 427 vers 1 en 5 (lied 904)

2e Schriftlezing Mattheus 23 vers 1 tot en met 12

Samenzang 426 vers 1 en 3 (lied 903)

Preek: “Bewust leven”

Samenzang gezang 460 vers 1, 3 en 4 (lied 103c)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) gezang 21 (lied 146a)

Wegzending en Zegen, beantwoord gezang 456 vers 3 (lied 415)

Lied van de Muur (via de schermen) J. de Heer lied 155 alle verzen

1    Komt, dankt nu allen God / Met hart en mond en leven;

      Hij stuurt en schikt ons lot, / Waar wij ons heen begeven.

      Hij geeft ons arbeidskracht, / Behoedt ons dag en nacht,

      Geeft kleeding, spijs en drank, / Brengt Hem daarvoor uw dank.

   Wil, o Alzegenaar, / Een vroolijk hart ons geven,

      Opdat wij met elkaar, / In vrede immer leven.

      Behoed ons land en volk / Voor elke oorlogswolk;

      Geef steeds een wijs beleid / Aan macht en overheid.

3    Den Vader zij al de eer / In hemel en op aarde;

      En Jezus, onzen Heer, / Verheft Hem naar Zijn waarde.

      Kom, Heil’ge Geest en leer / Uw naam steeds meer en meer

      Te roemen t’ allen tijd, / Tot in der eeuwigheid.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 5 februari 2023”

Reageren