Kerkdienst 19 februari 2023 en Viering Heilig Avondmaal

Gepubliceerd op 18 februari 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger Ds. Conny Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV 2004.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de avondmaalscollecte is voor De Schuilplaats.

-de voor instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) Evangelische Liedbundel 218 vers 1 en 2

Samen in de naam van Jezus                             Heel de wereld moet het weten

Heffen wij een loflied aan                                  Dat God niet veranderd is

Want de Geest spreekt alle talen                        En zijn liefde als een lichtstraal

En doet ons elkaar verstaan                              Doordringt in de duisternis

Samen bidden, samen zoeken                            De weg van God is niet te keren

Naar het plan van onze Heer                              Omdat Hij er over waakt

Samen zingen en getuigen                                 En de Geest doorbreekt de grenzen

Samen leven tot Zijn eer                                  Die door mensen zijn gemaakt

Moment van stilte

Bemoediging en Groet

Samenzang psalm 84 vers 1 en 4

Gebed om ontferming

Samenzang lied 213 vers 1 en 2 (gezang 289)

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing Jesaja 43 vers 9 tot en met 11

Samenzang lied 969 (gezang 308)

2e Schriftlezing Mattheus 5 vers 13 tot en met 16

Samenzang lied 838 : 1 en 3 (gezang 481)

Verkondiging

Samenzang Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)

Viering heilig Avondmaal

Nodiging

Tijdens het klaarmaken van de tafel zingen we lied 833 (NL-3x)

Inleiding

Inzettingswoorden

Gebed – afgesloten met het Onze Vader

Vredegroet

Voor het delen van brood en wijn zingen we lied 381 vers 2 en 5

Delen van brood en wijn

Na het delen van brood en wijn zingen we lied 381 vers 6 (gezang 358)

Dankgebed

Samenzang slotlied (staande) lied 675 (gezang 477)

Wegzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3 keer Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 19 februari 2023 en Viering Heilig Avondmaal”

Reageren