Kerkdienst 5 maart 2023

Gepubliceerd op 5 maart 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. J.W. Verwijs uit De Bilt

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe BV 2004.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de ene collecte is voor de diaconie.

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie 2e Lijdenszondag

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) psalm 25 vers 3 en 4

Gelegenheid voor Stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 25 vers 7

Wetslezing

Ontfermingsgebed

Samenzang lied 556 vers 1, 2 en 3 (gezang 173)

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing Jesaja 49 vers 14 tot en met 23

Samenzang lied 864 vers 1 en 3 (gezang 409)

Tweede Schriftlezing Johannes 19 vers 25 tot en met 30

Samenzang lied 573 vers 1, 2, 3, 4 en 5

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) lied 578 vers 1, 2 en 6 (gezang 192)

Wegzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3 keer Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Zingende Gezegend lied 143 vers 1 en 3

(melodie gezang 90)

1. Geworteld in de aarde                       3.  Geworteld in de aarde

   en reikend naar het licht,                         en reikend naar het licht,

   geen toren evenaarde                             het kruis, dat openbaarde

   wat hier staat opgericht:                         zachtmoedig overwicht –

   een ladder waarop lopen                        o hout, hoog uitgelopen

  Gods boden, hoog en laag                      o ladder naar omlaag,

  de hemel gaat hier open –                       ik zie de hemel open

  de toekomst komt vandaag.                    de toekomst komt vandaag!

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 5 maart 2023”

Reageren