Kerkdienst zondag 2 april 2023

Gepubliceerd op 1 april 2023 door Alex onder Nieuws

Voorganger Ds. G.F. Fredrikze uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV-2021 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de ene collecte is voor de diaconie.

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) lied 535g (voorganger), psalm 118: 9 en 10 (gemeente), lied 535g (voorganger)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst Psalm 118 vers 26: ‘Gezegend wie komt in de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

Samenzang lied 556 (gezang 173)

Gebed om vergeving

Samenzang lied 558 vers 1, 8 en 9 (gezang 178)

Woorden van leven Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11

Lied evangelische liedbundel 381 vers 1 en 2

Vers 1

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,

die hemel en aarde verenigt te zaam,

Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?

Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Vers 2

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,

want Hij kwam om zalig te maken op aard;

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,

genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.

Kent gij, kent gij, die Jezus niet,

die om ons te redden, de hemel verliet?

Gebed om de opening van het Woord

Samenzang lied 574 vers 3

Eerste schriftlezing Zacharia 9 vers 9 en 10

Tweede schriftlezing Matteüs 21 vers 1 tot en met 11

Samenzang lied 554

Verkondiging: Wie is die man?’

Samenzang lied 435 vers 1, 2 en 4 (gezang 120)

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) lied 550 vers 1 (gezang 42)

Zegenbede, beantwoord met het zingen van 3 keer Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 408 vers 1, 2 en 3

Refrein (2x)

Refrein

Refrein

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst zondag 2 april 2023”

Reageren