Kerkdienst 9 april 2023 Pasen

Gepubliceerd op 8 april 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: proponent mw. M. Eikelenboom-Den Uijl uit Lopikerkapel

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV-2021 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconale collecte is voor het JOP

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie

Orgelspel

Samenzang Paasliederen (start 5 voor 10)

Weerklank 184 vers 1 en 2 (gezang 221)

1   Wees gegroet, gij eersteling der dagen,    

     morgen der verrijzenis,                    

     bij wiens licht de macht der hel verslagen         

     en de dood vernietigd is!                  

     Here Jezus, trooster aller smarten,    

     zon der wereld, schijn in onze harten,      

     deel ons zelf de voorsmaak mee       

     van der zaal’gen sabbathsvree!  

       

2   Op uw woord, o Leven van ons leven,

     werpen wij het doodskleed af!

     Door de kracht uws Geestes uitgedreven,

     treden we uit ons zondengraf.

     Leer ons daag’lijks, leer ons duizendwerven,

     in uw kruisdood meegekruisigd sterven,

     en herboren opgestaan,

     achter U ten hemel gaan!

Weerklank 181 vers 1, 2, 4 en 6

1   Nu is het Pasen – Jezus leeft!         2   O blijf niet achter, aarzel niet,

     Komt alen, sluit u aan –                     ga mee, de wereld door;

     Die onze dood verslagen heeft:         Hij gaat door heel zijn rijksgebied

     De Heer is opgestaan!                       Ons zegevierend voor.

4   Geen macht in hemel en op aard    6  O hoor, de klokken luiden blij,

     Maakt Pasen ongedaan,                     komt allen, sluit u aan,

     En wie zich achter Christus schaart      dan zeggen, zingen, juichen wij:

Zal vrede binnen gaan.                      de Heer is opgestaan.

Weerklank 170 vers 1 en 3

1   Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.

     Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.

     Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht.

     Heeft Hij ons licht aangeheven.

3   Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.

     Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.

     En zo voortaan eren Gods heilige Naam.

     En Hem in waarheid aanbidden.

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staande) lied 624 vers 1, 2 en 3 (gezang 215)

Stil gebed

Bemoediging

Samenzang psalm 118 vers 8 en 9

Gebed om ontferming

Samenzang glorialied lied 634 vers 1 en 2

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing Johannes 20 vers 1 tot en met 10

Samenzang lied 791 vers 1, 2 en 3

Tweede schriftlezing 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 3

Samenzang lied 791 vers 4, 5 en 6

Preek

Samenzang lied 641 vers 1, 3 en 4 (gezang 217)

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) lied 637 vers 1, 3 en 4

Zegenbede, beantwoord met het zingen van 3 keer Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel lied 125

(weerklank 171)

1   Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft / Die vol ontferming ieder troost

     En alle schuld vergeeft / Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon

Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon

Halleluja. Geprezen zij het Lam

Dat de schuld der wereld op zich nam

2   Verdreven is de schaduw van de nacht / En wie Hem wil aanvaarden

     wordt eens veilig thuis gebracht / Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht

Refrein

3   Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht / Dat uitstraalt van het kruis,

     dat eens voor ons werd opgericht / En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht

Refrein

Orgelspel

Gezegende Pasen gewenst

Geen reactie op “Kerkdienst 9 april 2023 Pasen”

Reageren