Kerkdienst 14 mei 2023

Gepubliceerd op 13 mei 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger Ds. D. Verboom uit Rijnsburg

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van de Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV-2021 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de avondmaalscollecte is bestemd voor de Schuilplaats.

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) lied 207 (gezang 375)

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 89 vers 3 en 6

Verootmoediging

Samenzang psalm 25 vers 6

Leefregel uit 1 Petrus 3:8-11 en 2:21-24

Samenzang psalm 25 vers 7

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing:    Hosea 11:1,2,7-9 & 2:16,21,222

Kronieken 27 vers 1 tot en met 9

Samenzang Evangelische Liedbundel lied 203 vers 1 en 2

1    Genade, zo oneindig groot,                  2    Genade, die mij heeft geleerd

      dat ik, die’t niet verdien,                           te vrezen voor het kwaad.

      het leven vond, want ik was dood                Maar ook, als ik mij tot Hem keer,

      en blind, maar nu kan ’k zien.                    dat God mij nooit verlaat.

Tweede Schriftlezing: 1 Korintiërs 1 vers 1 tot en met 9

Samenzang Evangelische Liedbundel lied 203 vers 3 en 4

3    Want Jezus droeg mijn zondelast           4    Als ik daar in zijn heerlijkheid

      en tranen aan het kruis.                            mag stralen als de zon,

      Hij houdt mij door genade vast                   dan prijs ik Hem in eeuwigheid

      en brengt mij veilig thuis.                          dat ik genade vond.

Verkondiging: ‘Groot is uw trouw, o Heer’

Samenzang gezang 304

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Gebed

Geloofsbelijdenis

Samenzang lied 412 vers 1 (gezang 399)

Nodiging

Viering

Samenzang lied 412 vers 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) lied 425

Heenzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 170

1  Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

    Er is geen schaduw van omkeer bij U.

    Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

    die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

    en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

    kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

    Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 14 mei 2023”

Reageren