Kerkdienst 28 mei 2023

Gepubliceerd op 27 mei 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. Conny Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV 2004 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie, bestemd voor Mercy Ships

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Samenzang voor de dienst lied 672 vers 1, 6 en 7 (gezang 242)

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) lied 289 vers 1

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Samenzang lied 289 vers 3

Gebed om ontferming

Samenzang lied 971 vers 1 en 3

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Genesis 11 vers 1 tot en met 9

Samenzang Lied 670 vers 1, 2, 3 en 7 (gezang 239)

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 tot en met 13

Samenzang Lied 680 vers 1, 4 en 5 (gezang 250)

Verkondiging

Samenzang lied 686 (gezang 247)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) lied 687 (gezang 249)

Heenzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Zingende Gezegend lied 184 vers 1, 2 en 9

(melodie gezang 281)

  1. In vuur en vlam zet ons de Geest                   2.  Wie door dit vuur wordt aangeraakt

    gegeven op het Pinksterfeest,                            en uit het ongeloof ontwaakt,

    ten leven op ons uitgestort –                         beleeft – God lof! – een ommekeer,

     hoort hoe de Gods kerk geboren wordt.            de dag van de verrezen Heer.

9 Zo waait de wind, zo blaast de Geest,

    zo laait het vuur van pinksterfeest,

    wij zijn het lichaam, Hij het hoofd –

    uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 28 mei 2023”

Reageren