Muziek en zangavond in Abbenes 9 juni 2023

Gepubliceerd op 9 juni 2023 door Alex onder Nieuws

U bent van harte welkom in de kerk in Abbenes, Hoofdvaart oostzijde 1764 Abbenes.

De avond begint om 20.00 uur. U kunt er ook voor kiezen om te luisteren via de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11201

Programma 9 juni in Abbenes

Muzikaal: Intrada + kroont Hem met gouden kroon

Welkom

Samenzang: Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Koor: Veni Jesu

Ve- ni, Je su, A- mor mi.
Ve- ni, Jesu, Veni  A- mor  Jesu.
Ve- ni, Jesu,  A- mor mi. 
Ve- ni,  O  A- mor mi

Ve- ni Jesu A- mor mi.
Ve- ni Jesu A- mor mi.
Ve- ni Jesu A- mor mi. 
Ve- ni, Veni, O, A- mor mi.

Ve ni  A mor mi.
Ve ni  A mor mi.

Koor: Heer God, U loven wij (Ambrosiaans lofgezang)

Heer God, U loven wij,
Heer, U belijden wij.
Vader, in eeuwigheid
zingt ’t gans heelal Uw naam.
Aarde en hemel, Heer,
zingen Uwe naam ter eer,
Heel Uw schepping door
eeuwig met engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God,
de Heer Zebaoth.

Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol.
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Amen

Muzikaal intermezzo: Brian Boru’s March

Koor: Into my heart/Kom in mijn hart

Into my heart, into my heart,
come into my heart, Lord Jesus;
come in today, come in to stay,
come into my heart, Lord Jesus.

Kom in mijn hart, kom in mijn hart,
kom iedere macht onttronen.
Aan U de kroon! Kom Vader, Zoon,
mijn hart door Uw Geest bewonen.

Reinig mijn hart, reinig mijn hart
in bronnen van Uw genade:
Uw Woord geneest; Uw bloed, Uw Geest,
zij stuiten de stroom van ’t kwade.

Heer van mijn hart, Heer van mijn hart,
blijf eeuwig daar resideren.
Houd Gij er hof, laat liefde_en lof
en vrede van daar regeren. 

Into my heart, into my heart,
come into my heart, Lord Jesus;
come in today, come in to stay,
come into my heart, Lord Jesus.

Koor: Er is een God die hoort

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart?
Er is een God, er is een God.
Stort bij Hem uit, o mens, toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort!

God schonk Zijn Zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal,
Heerser van ’t gans heelal.
Want onze Schepper, Koning der aard
heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.
Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort,
Hij is de God die hoort!

Van oost tot west, van zuid tot noord,
Mens zegt het voort, mens zegt het voort,
wordt ’s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zeg het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht!

Muzikaal intermezzo: Just a simple love song

Samenzang: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons Uw heerlijkheid en luister schenkt?

U komt ons, Heer in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam!

Koor: U heft mij op

Al voert mijn weg door diepe, duist’re dalen
en zwaar mijn hart door zorgen overmand,
dan ben ik stil en wacht hier in de stilte,
tot u daar bent en reikt Uw Vaderhand.

Refrein:
           
U heft mij op, zodat ik sta op bergen,
            U heft mij op, ja dwars door stormen heen.
            Ik ben sterk, Gij draagt mij op Uw schouders,
            U heft mij op, ik voel mij niet alleen.

U neemt mijn hand als ik dreig weg te zinken,
U neemt mijn hand en trekt mij naar omhoog.
Ik hoor Uw stem vol liefde en vertrouwen,
Gij voert mij mee tot aan de hemelboog.

            Refrein

Daarna: Refrein (1x extra)

Dan:   Ik ben sterk, Gij draagt mij op Uw schouders,
            U heft mij op, ik voel mij niet alleen.

Tot slot: U heft mij op, ik voel mij niet alleen. 


Koor: Toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

Refrein:

U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht

Refrein  3x

Muzikaal intermezzo: Thema uit klarinetconcert in A dur

Samenzang: Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refr. Kom, Jezus kom,
vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest,
stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier,
laat Uw heil
heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, Uw woord:
dat het licht overwint.

Heer, ‘k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

            Refr.

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

            Refr.

~ Pauze ~

Samenzang: Lied 705 Ere zij aan God, de Vader

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie enige in zijn troon!

Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft Uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen, U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Koor: Voetstappen in het zand

Ik droomde eens en zie

‘k liep langs het strand.

Ik was er niet alleen,

God aan mijn hand.

We liepen ’t leven door,

zetten aan zee

een spoor van stappen neer,

steeds twee aan twee.

Ik stop, keek achter mij,

zag mijn verhaal:

Tijd van geluk en vreugd’,

ook diepe smart;

jaren van hoop en vrees

volgden elkaar;

doch ‘k hoefde niet alleen,

de Heer was daar.

Instrumentaal tussenstuk

Maar als ik ’t spoor bekeek,

zag ‘k langs de baan,

juist waar ’t zo moeilijk was,

twee stappen staan.

Ik keek hem vragend aan:

‘Here, vanwaar?

Juist toen ’k U nodig had,

toen slechts één paar …’

Vol liefde antwoordt Hij

op deze vraag:

‘Mijn lieve kind, juist toen

het moeilijk was,

hief ik je op en nam

jou aan mijn hart,

droeg al je zorg en pijn,

deelde jouw smart!’


Koor: Eens zal op de grote morgen

Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de Rechter van ’t heelal.

            Refr. Wie zal op die grote morgen
            buigen voor die Majesteit?
            Wie zal op die grote morgen
            vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen
’t mensdom zwijgen, eind’lijk stil:
dan zal Jezus Christus vragen:
“Wat deed u om Mijnentwil?”
            Refr.

Eens zal op de grote morgen
Jezus macht worden erkend:
dan zal ieder mens beseffen,
dat Gods woord geen leugens kent.
            Refr.

Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend:
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
            Refr.

Muzikaal intermezzo: Meditation

Samenzang: Lied 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij Uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door U bloed, Uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind..
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Koor: Jezus leeft in eeuwigheid

Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom  wordt werk’lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw,
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw,
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan,
heffen wij dit loflied aan:

Refrein: Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt werk’lijkheid,
Alle dingen maakt hij nieuw,
Hij is de Heer van ons leven. 


Koor: Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim!
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  (2x)

Muzikaal en samenzang Lied 704 : Dankt, dankt nu allen God

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Samenzang en koor: Vrede zij u! (Opw. 58)

Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de vader zond, zend Ik ook u.

Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk mij de Vader zond, zend Ik ook u.

Geen reactie op “Muziek en zangavond in Abbenes 9 juni 2023”

Reageren