Kerkdienst 30 juli 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 29 juli 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. D. Verboom uit Rijnsburg

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie: kerk-in-actie Werelddiaconaat

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) lied 8b vers 1, 4 en 5

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm 8 vers 1, 2, 3, 4 en 6

Gebod

Samenzang gezang 449

Gebed om de opening van de Schrift

Eerste lezing uit Lucas 15 vers 11 tot en met 24

Samenzang psalm 103 vers 5

Tweede Schriftlezing Psalm 8

Samenzang psalm 103 vers 6 en 7

Verkondiging: Psalm 8 vers 4 en 5

Samenzang Evangelische Liedbundel 343

1  Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, / die U ons noemt door sterren, zon en maan.

Hemel en aarde spreken wijd en zijd, / tonen het wonder van uw heerlijkheid.

2  Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, / zeeën en land met macht te voorschijn riep,

wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt / en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

3  U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. / U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed.

U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: / leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

4  Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, / dat in ons zingt met eindeloos refrein.

Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:/ Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) lied 413 (gezang 444)

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 374

1  O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring / de wereld zie die U hebt voortgebracht.

het sterrenlicht, het rollen van de donder, / heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein:

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

2  Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen / tot in de dood gegaan is als een lam,

sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen / en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Refrein

3  Als Christus komt met majesteit en luister, / brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen, / en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.

Refrein

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 30 juli 2023 met koffiedrinken”

Reageren