Kerkdienst 20 augustus 2023

Gepubliceerd op 18 augustus 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. W. van Stuivenberg uit Waddinxveen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 70 vers 1

Stil gebed, votum en groet

Samenzang psalm 70 vers 2

Leefregel Romeinen 12 vers 9 – 21 en Romeinen 13 – 10

Samenzang lied 103c vers 1, 3 en 5

Gebed

Eerste schriftlezing Exodus 34 vers 27 tot en met 35

Samenzang psalm 68 vers 3

Tweede Schriftlezing 2 Korinthe 3

Samenzang psalm 68 vers 7

Verkondiging n.a.v. 2 Korinthe 3; thema Brief van Christus

Samenzang lied 835 vers 1, 2, 3 en 4

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) Gezang 422 vers 1 en 3 (lied 413)

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Opwekking 123

1.     Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

        Er is geen schaduw van omkeer bij U.

        Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

        die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

refrein:         Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,

                   iedere morgen aan mij weer betoond.

                   Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

                   Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2.     Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

        en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

        Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

        Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

refrein:         Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,

                   iedere morgen aan mij weer betoond.

                   Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

                   Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 20 augustus 2023”

Reageren