Kerkdienst 23 juni 2024

Gepubliceerd op 22 juni 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Gegevens kerkdienst:

Voorganger: ds. P. van Dam uit Houten

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie: Kerk in Actie: Werelddiaconaat

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied (zo mogelijk staande) samenzang psalm 98 vers 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Samenzang psalm 98 vers 3 en 4

Gebed van verootmoediging

Samenzang lied 834 vers 1 en2 (gezang 437)

Geboden

Samenzang lied 834 vers 3

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing Deuteronomium 4 vers 32 tot en met 40

Samenzang lied 119a

Tweede Schriftlezing Johannes 3 vers 18 tot en met 24

Samenzang lied 656 (het lied is de derde Schriftlezing

Uitleg en verkondiging

Samenzang lied 655 (gezang 225)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met het samen binnen van het Onze Vader.

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang)

Samenzang slotlied (zo mogelijk staande) lied 657

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Zingend Gezegend lied 170 vers 3

Nu zend uw Geest, als een vuur,

als een stem in ons midden.

Dat wij van harte

elkander verstaan en beminnen

en zo voortaan

eren uw heilige naam

en U in waarheid aanbidden.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 23 juni 2024”

Reageren