Kerkdienst 30 juni 2024 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 29 juni 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Gegevens kerkdienst:

Voorganger: ds. M. de Goei-Jansma uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op

rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of

rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie: Bartiméus

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied (zo mogelijk staande) samenzang lied 283 vers 1, 2, 4 en 5

Stil gebed

Bemoediging en groet

Samenzang psalm 42 vers 1 en 3

Apostolische geloofsbelijdenis

Samenzang psalm 108 vers 1 en2

Moment voor jong en oud

Samenzang opwekking voor kids lied 185

De Here zegent jou / en Hij beschermt jou

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven / Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn / Hij zal Zijn vrede aan je geven

De Here zegent u / en Hij beschermt u

Hij schijnt Zijn licht over uw leven / Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij u zijn / Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x

Gebed

Eerste Bijbellezing Exodus 20 vers 8 tot en met 11

Tweede Bijbellezing Mattheüs 11 vers 25 tot en met 30

Samenzang opwekking lied 412

2x     Komt tot Mij, / allen die vermoeid en belast zijt.

Komt tot Mij, en Ik geef u rust. / Komt tot Mij,

allen die vermoeid en belast zijt. / Komt tot Mij, en Ik geef u rust.

2x     Neemt mijn juk op u / en leert van Mij.

Want Ik ben zachtmoedig / en need’rig van hart,

en gij zult rust vinden / voor uw zielen,

want mijn juk is zacht / en mijn last is licht.

Verkondiging

Samenzang gezang 179 (bundel 1938)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met het samen binnen van het Onze Vader.

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang)

Samenzang slotlied (zo mogelijk staande) lied 904 vers 1 en 3 (gezang 427)

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Joh. de Heer lied 133 vers 1 en 2

1  Hij die rustig en stil / zich steeds voegt naar Gods wil,

   Hem in alles vertrouwt en gelooft, / die slechts hoort naar Zijn stem,

   zich geheel geeft aan Hem, / smaakt een vreugde die nimmer verdooft.

Refrein:

Zie slechts op Hem, / volg gehoorzaam Zijn stem;

blijf maar rustig vertrouwen. / Altijd ziende op Hem.

2  Loeit de levensorkaan, / komt er zorg op ons aan:

   ’t is Zijn glimlach, die alles verdrijft. / Klagen, zuchten, geween,

   vrees en twijfel gaan heen, / als wij rustig vertrouwen in Hem.

Refrein

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 30 juni 2024 met koffiedrinken”

Reageren