Kerkdienst 7 juli 2024

Gepubliceerd op 6 juli 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Gegevens kerkdienst:

Voorganger: ds. Conny Bakhuis

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie: PKN-pastoraat

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied (zo mogelijk staande) samenzang psalm 72 vers 1 en 6

Votum en groet

Samenzang psalm 72 vers 7

Kyrië gebed

Samenzang lied 146a vers 1 en2

Gedacht ter overdenking

Gebed

Zingen Geloofsbelijdenis op de melodie van ‘Wat de toekomst brengen moge’

1     Ik geloof in God de Vader, / Hij die heel de schepping draagt.

      Als een vriend komt Hij ons nader / wanneer wanhoop ons belaagt.

      Hij doorgrondt en kent ons leven / en wij zijn door Hem aanvaard.

      Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden / want wij zijn Hem alles waard.

2     Ik geloof in Jezus Christus, / Zoon van mensen, Zoon van God,

      die als broeder ons nabij kwam / toen Hij droeg het menselijk lot.

      Hij leerde ons dienstbaar leven: / kiezen voor de minste mens.

      Zelfs de dood hield Hem niet tegen / want ‘verzoening’ was zijn wens.

3     Ik geloof de Geest, die heilig / als een vuurgloed ons verwarmt.

      Die ons troost en steeds bemoedigt / als het leven ons verlamt.

      Gods Geest wil ons inspireren / zo verfrissend als de wind.

      Als een bron wil zij ons voeden / die gemeenschap samenbindt.

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste Bijbellezing Ezechiël 17 vers 22 tot en met 24

Lied 8b

Tweede Bijbellezing Marcus 4 vers 26 tot en met 34

Samenzang lied 923

Verkondiging

Samenzang gezang 841

Aandacht voor de collecte.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met het samen binnen van het Onze Vader.

Samenzang slotlied (zo mogelijk staande) lied 834 (gezang 437)

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Joh. de Heer lied 916 vers 1

Door de wereld gaat een Woord en het drijft de mensen voort:

“Breek uw tent op, ga op reis, naar het land dat Ik u wijs”.

Refrein

Here God wij zijn vervreemden door te luist’ren naar Uw stem.

Breng ons saam met Uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 7 juli 2024”

Reageren