ANBI

Schenken/ANBI

Schenken

Als u ons wilt ondersteunen met uw schenking, gift of legaat dan kan dat op één van de volgende bankrekening nummers:

IBAN NL60RABO0306902028 tnv Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Bennebroek.
IBAN NL15RABO0306955024 tnv Diaconie Hervormde gemeente te Bennebroek.

ANBI

De Hervormde gemeente te Bennebroek en de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Bennebroek zijn beide door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u giften aan onze gemeente van de belasting af kunt trekken. Voor deze aftrek gelden wel voorwaarden, zie www.belastingdienst.nl

ANBI Hervormde gemeente Bennebroek
(Tabel scrollt horizontaal indien schermbeeld te smal)

Algemene gegevens

Naam ANBIHervormde Gemeente te Bennebroek
Telefoonnummer scriba023 – 5841339
RSIN / Fiscaal nummer002587907 (Kerkrentmeesters)
800610556 (algemeen PKN t.b.v. Diaconie)
Websiteadreswww.hervormdpknbennebroek.nl
E-mailinfo@hervormdpknbennebroek.nl
PostadresPostbus 6, 2120 AA Bennebroek
Adres KerkBinnenweg 67, 2121 GW Bennebroek
Adres ScribaKlinkenbergstraat 40, 2136 AZ Zwaanshoek
Adres voorzitter DiaconieBaron de Coubertinlaan 63, 2134 CE Hoofddorp
Telefoon Diaconie023 – 5633288
E-mail adres diaconieTinekev_63@hotmail.com

De Hervormde gemeente te Bennebroek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Bennebroek en de Diaconie van diezelfde gemeente.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Zie Ordinantie 11 – Ordinanties zijn beschikbaar als pdf-bestand hier).
Het college van Diakenen bestaat uit 2 personen en maakt ook deel uit van de kerkenraad.
Diaconaat wordt wel ‘liefde in werkkleding’ genoemd. Het diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid die de gemeente aan haar omgeving, dichtbij en ver weg doet: het gaat daarbij om onderling dienstbetoon, bijstand, betrokkenheid op maatschappelijke vragen.

Doelstelling en visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
Overtuigd van Gods betrokkenheid bij de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden als pdf-download via de Wie zijn wij? pagina van de Protestantse Kerk in Nederland.

U vindt het beleidsplan van onze gemeente hier als PDF download (527Kb).)

Samengevat willen wij als hervormde gemeente een open kring zijn rondom het Woord van God. Wij typeren onszelf als een open confessionele gemeente, die in lijn met de klassieke belijdenisgeschriften haar geloof wil belijden anno 2015. We willen een gastvrij en warm huis zijn voor jong en oud, waar iedereen zich gezien weet door God en elkaar. Het beeld van ‘het Lichaam van Christus’ uit I Korintiërs 12 is daarbij richtinggevend. Ondanks de veelheid vormen alle delen samen één lichaam, verbonden door één Geest’. De gemeente maakt daarbij ook deel uit van de wereldwijde kerk van Christus. Het is de Geest die ons verbindt aan elkaar en ons inspireert om handen en voeten te geven aan ons geloof. Wij weten ons als christenen geroepen om dienstbaar te zijn aan de samenleving en strekken ons uit naar de komst van Gods koninkrijk. Daarbij is ons oog gericht op Jezus Christus als onze Heer en Voorganger.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant in onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werker, koster/beheerder, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

U vindt het verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar van onze gemeente hier als PDF download (282Kb).

Verkorte staat van baten en lasten van de kerk
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

(Tabel scrollt horizontaal indien schermbeeld te smal)

BegrotingJaarrekening
20232021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken02.375
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen12.00017.518
Opbrengsten levend geld30.00034.512
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen3.5553.555
Totaal Baten49.56057.960
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen20.00015.731
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen00
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties5.0005.337
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat45.00020.426
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten300307
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen3.5003.590
Salarissen en vergoedingen3.5003.217
Kosten beheer, administratie en archief7.0007.370
Rentelasten/bankkosten4.7004.701
Totaal Lasten69.00060.679
Totaal-23.445-2.719
Alle bedragen in Euro’s

Toelichting op staat van baten en lasten
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Verkorte staat van baten en lasten van de Diaconie
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

(Tabel scrollt horizontaal indien schermbeeld te smal)

BegrotingResultaat
20232022
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen12.00012.000
Opbrengsten levend geld1.7502.973
Door te zenden collecten en giften2.125399
Totaal baten (a)15.87515.372
Uitgaven en Kosten
Verplichtingen en bijdragen aan andere organen1.3006
Kosten beheer, administratie en archief500475
Rentelasten/bankkosten150254
Diaconaal werk plaatselijk5.5002.090
Diaconaal werk regionaal/landelijk3.7807.543
Diaconaal werk wereldwijd5.8407.030
Afdrachten door te zenden collecten en giften2.4851.474
Totaal lasten (b)19.55518.872
Baten (a) minus Lasten (b)-3.680-3.500
Alle bedragen in Euro’s

Toelichting op staat van baten en lasten (aanpassen diaconie)

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Toelichting bij de inkomsten:
Het College van diakenen ontvangt inkomsten via collecten tijdens de kerkdiensten en inzamelingsacties, donaties, legaten en rente.